مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی

درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 56 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .

اخبار

نمایه شدن مجله Advanced Journal of Emergency Medicine در بانک اطلاعاتی PubMed و PubMed Central
 
 نمایه شدن مجله Nursing Practice Today در بانک اطلاعاتی Scopus  
 
نمایه شدن  مجله Iranian Journal of Microbiology در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه شدن مجله Iranian Journal of Neurology در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه شدن مجله Journal of Medical Ethics and History of Medicine در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science

آمار

جستجوی مقالات