ارسال
به پست الکترونیکی من:
بيمارستان
فصلنامه
 
1391 ,سال يازدهم،شماره 1 بهار 91
شاپا: 2008-1928
شاپای الکترونیکی: 2228-7450
   
  در باره این مجله

صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
مدیرمسئول: دکتر محمدعلی اخوان
سردبیر: دکتر ابوالقاسم پوررضا
معاون سردبیر:دکتر نادر مرکزی مقدم

شورای نویسندگان (هیأت تحریریه):

دکتر محمد عرب: دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر ابوالقاسم پوررضا: دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فیض‌اله اکبری حقیقی: استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فربد عبادی‌ فرد آذر: استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا قلی وحیدی: دانشیار دانشکده بهداشت و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر علی کشتکاران: دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر آرش رشیدیان: دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی اکبري ساری: استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فرشته مجلسی: استاد گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نادر مرکزی مقدم: استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر اردشیر خسروی: عضو هیات علمی حوزه معاونت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دکتر آیدین آرین خصال :عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حجت رحمانی:دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شورای داوران (هیأت مشاوران): دکتر حسن افتخار اردبیلی،دکتر بتول احمدي،دکتر علی اکبری ساری، دکتر فیض‌اله اکبری،رقیه خبیری، بهروز پورآقا ،امین ترابی پور،دکتر آرش رشیدیان،رامين روانگرد،اصغر زارعی، ساناز زرگر،دکتر محسن شمس، دکتر الهام شکیبا زاده،دکتر فرشته فرزیانپور،دکتر احمد فیاض بخش،حبیب عمرانی خو،دکتر علیرضا کاظمی،رضا گودرزی،دکتر نادر مرکزی مقدم،علیرضا محبوب اهری،دکتر فرشته مجلسی،دکتر سحر ناز نجات،ليلا والي
مدیر اجرایی:پروین عباسی بروجنی

ویراستار انگلیسی:کیمیا پورکتابی

کارشناس رایانه:هاجر آقایی

کارشناس سایت: کاملیا پورکتابی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیر هنری: سیدحسین امجد
دوره انتشار: فصلنامه
شماره و تاريخ مجوز علمي ـ پژوهشي: 592202 ـ 16/12/88
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 2000 تومان
آدرس پستی: تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم و مدیریت و اقتصاد بهداشت،
کد پستی 1417613151
تلفن: 88989129فکس: 88989129
صندوق پستی: 6951-15875
آدرس الکترونیک نشریه: jhosp@tums.ac.ir

آدرس وب سایت: http://Jhosp.tums.ac.ir 

 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions