ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1391;70(6) : 351-356
 
مقاله اصيل
تعيين همراهي ويروس ابشتين بار با لنفوم منتشر سلول‌هاي بزرگ B به روش CISH در بيماران با تشخيص لنفوم

تاريخ دريافت مقاله: 02/02/1391    تاريخ پذيرش: 31/03/1391

فريد كوثري١
حميدرضا ياريگر روش1*
مليحه رضوان2

1- گروه پاتولوژي، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2- گروه علوم آزمایشگاهی، بیمارستان آتيه، تهران، ایران.

نويسنده مسئول
 

حميدرضا ياريگر روش1*

*نويسنده مسئول: تهران، میدان حسن‌آباد، خیابان امام خمینی، بیمارستان سینا         
 تلفن: ٦٦٣٤٨٥۰١-021
E-mail: hyarigar@yahoo.com

چکيده:

زمينه و هدف: لنفوم منتشر سلول‌های بزرگ B شایع‌ترین نوع از لنفوم‌های غیرهوچکینی می‌باشد. نقش ويروس ابشتين بار در ايجاد اين لنفوم شناخته شده است. این مطالعه قصد دارد تا میزان همراهی ویروس ابشتین بار را با لنفوم منتشر سلول‌های بزرگ B به روش Chromogenic In Situ Hybridization (CISH) در بيماران بخش پاتولوژي بيمارستان‌هاي شريعتي و سينا در سال‌های ١٣٨6-١٣٨4 مورد بررسی قرار دهد.
روش بررسي: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی (Case/ control) بر روی ١۰۰ نمونه پاتولوژی انجام گرفته که ٥۰ مورد از نمونه‌هاي لنفوم منتشر سلول‌های بزرگ B (DLBCL) در گروه مورد و ٥۰ مورد نمونه‌هاي غدد لنفاوي واكنشي و لوزه، در گروه کنترل قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها آماده و به روش CISH جهت كشف EBV Encoded RNA (EBER) مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آنالیز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته‌ها: هشت مورد از ٥۰ نمونه گروه مورد براي EBER مثبت بودند درحالي كه تنها دو مورد در گروه كنترل مثبت گرديد كه از نظر آماري معني‌دار مي‌باشد (046/0P=). بين رخداد گره‌اي و خارج گره‌اي و هم‌چنين جنسيت مرد و زن تفاوت آماري معني‌داري يافت نشد (736/0P=، 746/0P=).
نتيجه‌گيري: یافته‌ها نشان داد که EBER CISH نسبت به روش ايمونوهيستوشيمي ((Immunohistochemistry, IHC روش موفق‌تري در شناسایی ویروس EBV مي‌باشد. ما پيشنهاد مي‌نماييم در مطالعات آينده تحليل‌هاي آماري مقايسه‌اي بين سه روش Polymerase Chain Reaction (PCR) و IHC و CISH انجام پذيرد.

کلید واژه ها:
ویروس ابشتین بار (EBV) ،  لنفوم منتشر سلول‌های بزرگ B
،  DLBCL
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/21627
    201 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions