ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
1386;5(3) : 15-22
 
امكان سنجي پايش هاي بيولوژيكي به منظور بررسي ميزان مواجهه آبكاران با كروم

دكتر فريده گلبابايي: استاد, گروه بهداشت حرفه ای, دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران نويسنده رابط : fgolbabai@yahoo.com
مرضيه استادي:دانشجوی دوره كارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی, دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
دكتر كاظم محمد: استاد، گروه اپيدميولوژی و آمار زيستی , دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی, دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
وجيهه استادي :كارشناس ارشد، گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مسعود ريسمانچيان : مربی، گروه بهداشت حرفه ای , دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
دکتر آرام تيرگر: استاديار، گروه پزشکی اجتماعی , دانشکده پزشکی , دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران
دکتر سيد جمال الدين شاهطاهري: دانشيار، گروه بهداشت حرفه ای, دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی, دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

نويسنده مسئول
 

دكتر فريده گلبابايي: استاد, گروه بهداشت حرفه ای, دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران نويسنده رابط : fgolbabai@yahoo.com

دريافت : 12/07/1385
پذيرش : 02/10/1386
دسترسي : 01/08/1386
چکيده:

زمينه و هدف : مواجهه با کروم شش ظرفيتي طي فرايند آبکاري کروم همواره با عوارضي مانند زخم هاي پوستي، سوراخ شدن تيغه بيني، سرطان ريه و آسيب كليوي همراه است. در اين مطالعه امکان استفاده از پايش هاي بيولوژيک به منظور بررسي ميزان مواجهه کارگران آبکار با کروم شش ظرفيتي مورد تحقيق قرار گرفت. بدين منظور، ميانگين تراكم كروم شش ظرفيتي در هواي تنفسي، ميانگين غلظت كروم ، بتا دو ميكروگلبولين ((2M وآنزيم ان استيل بتا دي گلوکز آمينيداز (NAG) در ادرار پايان شيفت كارگران آبکاري و ارتباط ميان ميزان مواجهه و مقادير شاخص هاي بيولوژيکي بررسي شد.
روش کار:در اين مطالعه 45 كارگر آبكار كروم(گروه مواجهه يافته)و40 كارگر آبكار روي(گروه مواجهه نيافته)شاغل در آبكاريهاي شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفتند.نمونه هاي مورد نظر از هواي منطقه تنفسي و ادرار کارگران در پايان شيفت كاري تهيه شد. تعيين تراكم كروم شش ظرفيتي در هواي تنفسي با.استفاده از روشNIOSH7600،تعيين غلظت كروم ادراري با استفاده از دستگاه جذب اتمي مجهزبه كوره گرافيتي و تعيين مقدار بتا دوميكروگلبولين و آنزيم ان استيل بتا دي گلوکزآمينيداز توسط كيتهاي تجاري مربوطه انجام پذيرفت.
نتايج: با توجه به نتايج، ميانگين هندسي تراكم كروم شش ظرفيتي در هواي تنفسي آبكاران كروم(μg/m3 577/14) بطور معني داري بيش از ميانگين اين فاكتور در آبكاران روي (μg/m3 862/0) بوده است (001/0(p<. همچنين ميانگين غلظت كروم ادرار در کارگران آبکاري کروم (μg/g creatinine 198/9) بيش از ميانگين غلظت كروم در ادرار آبكاران روي (μg/g creatinine 811/1) بود (001/0p<). بعلاوه اختلاف موجود بين ميانگين غلظت آنزيمNAG در ادرار پايان شيفت آبكاران کروم (IU/g creatinine607/12) و آبکاران روي ( IU/g creatinine824/6) از اختلاف معني دار آماري برخوردار بوده است. (001/0(p< در حاليکه ميان ميانگين بتا دو ميكروگلبولين ادراري در گروه هاي مواجهه يافته و نيافته ، اختلاف معني‌داري آماري مشاهده نشد(05/0(p<. ارزيابي ارتباط ميان تراكم كروم شش ظرفيتي در هواي تنفسي و غلظت كروم در ادرار پايان شيفت آبكاران كروم (838/0 = r) , (001/0(p< و غلظت آنزيمNAG(304/0=r ( , (001/0(p< گوياي همبستگي مثبت و معني داري بين آنها بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به عدم تفاوت معني‌دار آماري بين ميانگين غلظت بتا دو ميكروگلبولين در ادرار پايان شيفت آبكاران كروم و ميانگين اين فاكتور در آبکاران روي مي‌توان اظهار داشت كه بتا دو ميكروگلبولين انديكارتور حساسي به منظور بررسي ميزان مواجهه کارگران آبکار با کروم شش ظرفيتي نبوده و در مقابل با توجه به تفاوت معني دار بين ميانگين غلظت کروم و غلظت آنزيم NAG در ادرار پايان شيفت دو گروه مذکور، و همبستگي آنها با ميزان مواجهه کارگران آبکار اين مارکرها را ميتوان انديکاتوري حساس تر, قابل اعتمادتر و اختصاصي تر در بررسي ميزان مواجهه افراد و نيز بررسي آسيبهاي اوليه کليوي ناشي از مواجهه شغلي با کروم شش ظرفيتي دانست.
واژگان کليدي: كروم شش ظرفيتي، آبكاري، بتا دو ميكروگلوبولين، ان استيل بتا دي گلوکز آمينيداز، پايش بيولوژيکي، اختلالات کليوي

 

کلید واژه ها:
كروم شش ظرفيتي ،  آبكاري ،  بتا دو ميكروگلوبولين ،  ان استيل بتا دي گلوكز آمينيداز ،  پايش بيولوژيكي ،  ، اختلالات كليوي
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/11967
    204 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions