ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
1385;4(3) : 37-42
 
مقايسه کيفيت اسمير در سه روش نمونه گيري پاپ اسمير
خامه چيان طاهره*,طبسي زهره,مازوچي طاهره,مصداقي نيا اعظم
چکيده:

زمينه و هدف: تست پاپ اسمير، از بهترين روشهاي غربالگري بيماريهاي دهانه رحم به ويژه ضايعات بدخيم آن مي باشد. مساله مهم، تهيه نمونه با کيفيت مناسب است. کيفيت نامناسب نمونه پاپ اسمير، در برخي موارد پاتولوژيست پزشک و بيمار را سردرگم ميکند. لذا تلاش در جهت تعيين بهترين وسيله نمونه گيري پاپ اسمير، از سالها پيش آغاز شده و کماکان ادامه دارد. اين تحقيق، مطالعه اي مقايسه اي بين سه روش نمونه گيري پاپ اسمير مي باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه روش هاي تهيه نمونه پاپ اسمير و ارايه بهترين روش بر اساس کيفيت مناسب تعريف شده براي نمونه است.
روش کار: طي يک مطالعه مقطعي از 600 خانم مراجعه کننده به يک کلينيک خصوصي زنان (کاشان) که واجد شرايط نمونه گيري بودند، تست پاپ اسمير به سه روش (سواب- اسپچولا)، (سيتوبرس- اسپچولا) و (اسپچولا به تنهايي) اخذ شد. هر روش به صورت تصادفي و به ترتيب پذيرش افراد، روي 200 نفر اعمال گرديد. تفسير لامها به صورت همگون، توسط پاتولوژيست و به طريق ناآگاه (Blind) انجام شد. در نهايت، کيفيت اسمير به صورت مناسب و نامناسب اعلام گرديد.
نتايج: از ميان 200 مورد نمونه گيري به روش (سواب- اسپچولا)، 150 مورد (75 درصد) اسمير با کيفيت مناسب و 50 مورد (25 درصد) اسمير با کيفيت نا مناسب حاصل شد. از ميان 200 مورد نمونه گيري به روش (سيتوبرس- اسپچولا)، 188 مورد (94 درصد) اسمير با کيفيت مناسب و 12 مورد (6 درصد) اسمير با کيفيت نامناسب به دست آمد و بالاخره اين که از ميان 200 مورد نمونه گيري به روش (اسپچولا به تنهايي)، 176 مورد (88 درصد) اسمير با کيفيت نامناسب و 24 مورد (12 درصد) اسمير با کيفيت نامناسب حاصل گشت. تفاوت بين نسبت کيفيت پاپ اسمير در دو روش نمونه گيري سواب اسپچولا و اسپچولا (P=0.0013)، سواب اسپچولا و سيتوبرس اسپچولا (P<0.0001) و اسپچولا (P<0.036) معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که (سيتوبرس) در مقايسه با ساير روش ها، بالاترين ميزان اسمير با کيفيت مناسب را در اختيار مي گذارند. بنابراين لازم است تا مزاياي استفاده از سيتوبرس، همراه با نحوه کاربرد آن، هر چه بيشتر در سطح سيستم بهداشتي درماني کشور بيان شود تا علاوه بر غربالگري مطلوبتر بيماري هاي سرويکس، جوانب اقتصادي و فرهنگي مساله نيز ملحوظ گردد.

کلید واژه ها:
کيفيت اسمير ،  روش نمونه گيري ،  سيتولوژي ،  مقايسه
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/8979
    180 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions