ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله ديابت و ليپيد ايران
1391;11(4) : 350-357
 
مقاله اصيل
اثر تمرين اختیاری دویدن روی چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکامپ موش‌هاي دیابتی القاء شده با آلوکسان

اکبر حاجی‌زاده مقدم1، ضیاء فلاح محمدی2، پیروز شیخ*2، سعید میرزایی2

1- فیزیولوژی جانوری دانشگاه مازندران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه مازندران

 

نويسنده مسئول
 

پیروز شیخ*2

2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه مازندران

دريافت : 16/01/1391
پذيرش : 28/02/1391
دسترسي : 25/03/1391
چکيده:

مقدمه: هدف از اجراي اين پژوهش بررسي اثر شش هفته تمرين اختیاری چرخ دوار و مصرف عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)Brain Derived Neurotrophic Factor  در هیپوکامپ موش هاي دیابتی القاء شده با آلوکسان بود.
روش‌ها: 42 سر موش نر هشت هفته‌اي با ميانگين وزن 5 ± 235 گرم از انستیتو پاستور شمال ایران تهیه شدند و به طور تصادفي به شش گروه (کنترل، تمرین، دیابت - تمرین، دیابت بدون تمرین، دیابت - آلیوم، دیابت - آلیوم - تمرین) تقسیم شدند. دیابتی کردن موش‌ها طی یک بار تزریق آلوکسان مونوهیدرات (120 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن) محلول در بافر سالین به صورت درون صفاقی انجام شد. مدت مطالعه شش هفته و برای گروه‌های تمرینی، ورزش از نوع اختیاری روی چرخ دوار بود. پس از پايان دوره ورزش، بعد از بيهوشي با مخلوط كتامين (mg/kg50-30) و زايلازين (mg/kg5-3)، سر حيوانات با قیچی جراحی قطع، مغز خارج شده و هيپوكامپ روي يخ جدا گرديد. هيپوكامپ در بافر تهيه شده هموژن و پس از سانتريفوژ، سوپرناتانت به دست آمده جهت اندازه‌گيري BDNF استفاده گردید. سطح  BDNFهیپوکامپ با استفاده از كيت EIA و به روش آنزيم لينك ايمنواسي (ELISA) اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش تحلیل واريانس يك طرفه و آزمون تعقیبی LSD بررسی شدند.
یافته‌ها: دیابت القايی با آلوکسان تغییر معناداری در سطح BDNF هیپوکامپ ایجاد نکرد (05/0P<). نتايج نشان داد كه بين سطوح BDNF هیپوکامپ گروه كنترل با گروه دیابت-آلیوم (001/0=P) و گروه دیابت-آلیوم-تمرین (001/0=P) تفاوت معناداري وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دیابت ناشی از تزریق آلوکسان مونوهیدرات تغییر معناداری در BDNF ایجاد نکرد. انجام فعالیت اختیاری چرخ دوار و مصرف آلیوم پارادوکسوم می‌تواند موجب افزایش BDNF گردد. این افزایش می‌تواند در مقابله با اثرات زیانبار دیابت و استرس اکسایشی همراه با آن مفید باشد.

کلید واژه ها:
ديابت ،  BDNF هيپوكامپ ،  تمرين اختياري ،  آليوم پارادوكسوم ،  موش‌هاي صحرايي
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/22153
    290 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions