ارسال
به پست الکترونیکی من:
پياورد سلامت
1389;4(2-1) : 45-53
 
ميزان رضايت بيماران بستري در بيمارستان¬هاي تيپ يك دانشگاه علوم پزشكي تهران: مطالعه مقطعي در سال 1388

دکتر بتول احمدی 1، مریم زیودار2، سیما رفیعی3

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نويسنده مسئول
 

سیما رفیعی

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

پست الكترونيك :  Sima.rafie@ gmail.com

دريافت : 30/03/1389
پذيرش : 30/06/1389
دسترسي : 30/11/1389
چکيده:

زمینه و هدف: در ارزشیابی بیمارستان­ها بایستی به نیازهاي بيماران توجه شود تا بیمارستان­ها بتوانند در راستای تحقق اهداف خود پاسخگوی هزینه­های هنگفت صرف­شده در این بخش باشند. مطالعه حاضر به ارزيابي رضايت بيماران در حيطه­هايي پرداخته كه در برنامه ارزشيابي بيمارستان­ها به عنوان عاملي كليدي مدنظر قرار مي­گيرد.

روش بررسی: این بررسي مقطعي با تكميل پرسشنامه توسط 120 تن از بيماران بستري در بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با نمونه­گيري تصادفي ساده و بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه انجام شد. در پرسشنامه مشخصات دموگرافيك، شغلي و وضعيت بيمه­اي بيماران و نيز ابعاد رضايت­مندي آنها از خدمات باليني، تغذيه، محيط و امكانات بيمارستان مطرح گرديد.

یافته­ها: محدوده سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 11 تا 80 سال است که 61.9% آنها را زنان و 38.1% را مردان تشکیل داده­اند. 78.1% بیماران در این مطالعه بطور کلی از وضعیت موجود در بیمارستان رضایت داشتند و در موارد مربوط به محيط و امكانات بيمارستان، خدمات ارائه شده از سوي پرسنل باليني و وضعيت تغذيه، ميان رضايت­مندي بيماران بستري در سه بيمارستان تحت مطالعه تفاوت معنادار مشاهده شد.

بحث و نتیجه­گیری: همبستگی مثبت و قوی ميان شاخص محیط بیمارستان و رضایت بیماران مشاهده شد که با برنامه­ریزی در جهت بهبود وضعیت بیمارستان مي­توان به افزایش رضایت بيماران اقدام نمود. همچنین همبستگی مثبت و قوی میان رضایت بيماران و احساس سلامت وجود دارد که نقش بسزاي کادر درمانی را در جلب رضایت و اعتماد بیماران نشان ميدهد. بنابراين مسئولین بیمارستان­ها بایستی نسبت به رفع نارضایتی­هاي موجود و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان­ها اقدام نمایند.

کلید واژه ها:
ارزشيابي ،  بيمارستان ،  رضايت بيمار
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/17604
    404 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions