ارسال
به پست الکترونیکی من:
توانبخشي نوين
1389;4(3-4) : 53-57
 
مقاله اصيل
بررسي تاثيرتحريكات همزمان حس سطحي و عمقي بر عملكرد حركتي اندام فوقاني كودكان دايپلژي اسپاستيك 7-3 سال

صغری قره باغی۱،دکتر محمدرضا هاديان2، مهدی عبدالوهاب3، ليلا دهقان3، پروين راجی3، دکتر سقراط فقيه زاده4

 

1- کارشناس ارشد کاردرمانی

2- استاد گروه آموزشی فيزيوتراپی دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی (بیمارستان امام خمینی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- مربی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- استاد دانشگاه تربيت مدرس

نويسنده مسئول
 

دکتر محمدرضا هادیان

استاد گروه آموزشي فيزيوتراپي دانشكده توانبخشي، مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي (بيمارستان امام خميني)، دانشگاه علوم پزشكي تهران

دريافت : 24/11/1389
پذيرش : 18/12/1389
دسترسي : 28/04/1390
چکيده:

چکیده

زمينه و هدف: اهمیت عملکرد اندام فوقانی برای انجام فعالیتهای روزمره زندگی حیاتی است و هرگونه اختلال عملکرد می تواند مشکلات عمده ای را برای بیماران فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک ایجاد نماید. از این رو اعمال پروتکل­های بازتوانی که بتواند به بازگشت عملکرد دست کمک نماید، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحقيق حاضر بررسی تاثير تحريکات همزمان حس سطحی و عمقی بر عملکرد حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی دايپلژی اسپاستيک (7-3 سال) بود.

روش بررسی: 13 کودک فلج مغزی دايپلژی اسپاستيک 3 تا 7 ساله شامل 4 پسر و 9 دختر با ميانگين سنی 92/4 در این مطالعه شرکت نمودند. تحريکات همزمان حس سطحی و عمقی طی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه برای ایشان انجام شد. عملکرد حرکتی اندام فوقانی توسط آزمون Quest و شدت اسپاستی سيتی مچ توسط Modified Ashworth Scale(MAS) ارزيابی شد.

يافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بعد از اعمال تحریکات همزمان حس سطحی و عمقی، عملکرد حرکتی اندام فوقانی به صورت معناداری (001/0P< ) بهبود يافت. همچنين، درجه اسپاستی سيتی عضلات مچ کاهش معنی داری را نشان داد 022/0 P< . 

نتيجه­گيری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان پیشنهاد نمود که تحريکات همزمان حس سطحی و عمقی می تواند موجب افزايش عملکرد حرکتی اندام فوقانی و کاهش اسپاستی سیتی اندام گردد. این امر به نو به خود، موجب کاهش ناتواناییهای بیمار می گردد. از این رو، بکارگیری پروتکل­های جاری برای بیماران پیشنهاد می شود.

کليد واژه­ها: حس سطحی، حس عمقی، تحریک همزمان، عملکرد حرکتی اندام فوقانی، فلج مغزی

کلید واژه ها:
حس سطحی ،  حس سطحی، حس عمقی ،  حس سطحی، حس عمقی، تحریک همزمان ،  حس سطحی، حس عمقی، تحریک همزمان، عملکرد حرکتی اندام فوقانی ،  حس سطحی، حس عمقی، تحریک همزمان، عملکرد حرکتی اندام فوقانی، فلج مغزی
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/18788
    197 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions