ارسال
به پست الکترونیکی من:
بيمارستان
1391;11(4) : 9-17
 
مقاله اصيل
بررسي وضعيت شاخص هاي بهداشت محيط در بيمارستان هاي شهر كرج سال 1390

1-احمد جنیدی جعفری: دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2-سمیه گل باز :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (* نویسنده مسئول) آدرس: تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک 60 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلفن: 09102116827
پست الکترونیکی: golbazs@email.com

3-حانیه السادات سجادی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران و کارشناس معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نويسنده مسئول
 

سمیه گل باز :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (* نویسنده مسئول)
آدرس: تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک 60 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلفن: 09102116827
پست الکترونیکی:
golbazs@email.com

دريافت : 07/10/1390
پذيرش : 30/01/1391
دسترسي : 29/11/1391
چکيده:

زمينه و هدف: موازین بهداشت محیط در بیمارستان یکی از عواملی است که رعایت آن می¬تواند بیمارستان را در تحقق رسالت خویش یاری رساند. براین اساس آگاهی و اطلاع از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این مطالعه به ارزیابی وضعیت شاخص¬های بهداشت محیط در بیمارستان پرداخته است.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی در سال 1390 انجام گرفت. کلیه بیمارستان¬های شهر کرج با استفاده از روش سرشماری، جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادند (8 = n). به منظور جمع¬آوری داده¬ها از مجموعه چك¬ليست برنامه ملی ارزشیابی بیمارستان¬های عمومی کشور (بخش بهداشت و نظافت) استفاده شد که مشتمل بر 68 سؤال و مجموع امتیاز¬ها 800 بود و وضعیت بهداشت بیمارستان را در 6 بعد ارزیابی می¬کرد. چك¬ليست با مراجعه به هر بيمارستان و به روش مصاحبه و مشاهده تكميل گرديد. در تحليل داده¬ها از برنامه نرم افزاري SPSS ويرايش 16 استفاده شد.
یافته ها: در میان ابعاد مختلف وضعیت بهداشت و نظافت بیمارستان¬ها، بیشترین درصد اختلاف امتیاز با بیش¬ترین حد استاندارد به بعد بهداشت آب و فاضلاب و کم¬ترین آن به بعد بهداشت حرفه¬ای بیمارستان اختصاص داشت. در مجموع نیز میانگین امتیاز مکتسبه مراکز در زمینه رعایت بهداشت و نظافت 9/1±742 به دست آمد که به ترتیب این میانگین در بیمارستان¬های دانشگاهی، مراکز خصوصی و بیمارستان وابسته به سازمان تأمین اجتماعی برابر با 18±5/716، 5/11±760و 768 بود.
نتيجه¬گيري: تلاش در جهت بهبود و ارتقا سطح بهداشت محیط بيمارستان¬ها، از طریق اتخاذ تصميمات مناسب، ارائه راهكارهای عملي و اختصاص منابع كافي، به¬ویژه در بخش بهداشت آب و فاضلاب، پیشنهاد می¬گردد.

کلید واژه ها:
سلامت ،   شاخص هاي بهداشت محيط ،   بيمارستان ،  كرج
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/23205
    185 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions