ارسال
به پست الکترونیکی من:
طب و تزكيه
1382;12(1) : 22
 
مقاله اصيل
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران ترخيص شده از بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از نحوه خدمات پزشكان در زمستان 1377

دكتر سيد علي مسعود ؛ محسن تقي زاده ؛ محمود اطهري زاده  

نويسنده مسئول
 

دكتر سيد علي مسعود ؛ محسن تقي زاده ؛ محمود اطهري زاده  

دريافت : 15/02/1382
پذيرش : 15/03/1382
دسترسي : 04/02/1390
چکيده:

رضايتمندي يك واكنش شناختي و عاطفي است كه طي آن فرد ارضا نيازهايش را اعلام مي دارد و در خدمات پزشكي نيازهاي رواني، اجتماعي از يك سو و نيازهاي جسماني از سوي ديگر مطرح است كه در اين راستا و با توجه به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران كه ارائه خدمات به بيماران به بهترين صورت ممكن است. اين پژوهش به منظور ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط پزشكان به بيماران در هنگام ترخيص از بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طراحي گرديد. جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش، بيماراني بودند كه در بخشهاي مختلف بيمارستان بستري شده بودند. بر اساس مطالعه مقدماتي 400 بيمار به طور تصادفي انتخاب و در هنگام ترخيص پرسشنامه مربوطه كه علاوه بر مشخصات فردي بيمار جنبه هاي مختلف درماني و رفتاري خدمات پزشكان در آن مد نظر قرار گرفته بود در اختيار بيماران قرار داده شد. درجه رضايتمندي از هر گزينه به صورت كاملا راضي، نسبتا راضي و ناراضي در نظر گرفته شد كه بدين وسيله كيفيت خدمات ارائه شده سنجيده گرديد.
به طور متوسط 69% بيماران از كليه گزينه هاي پرسشنامه كاملا راضي، 27% نسبتا راضي و 4% ناراضي بودند. بيشترين رضايتمندي با 684 امتياز از نمره كل 800 امتياز در مورد گزينه پاسخگويي پزشك به سوالات بيماران ابراز شده و كمترين رضايتنمندي با 641 امتياز از نمره كل800 امتياز در مورد گزينه توضيحاتي پزشك راجع به رژيم غذايي و محدوديتهاي آن ابراز شده است. افراد تحصيل كرده بخصوص ليسانس و بالاتر، افراد خانه دار و كارمند از نظر شغل، افراد مجرد در مقايسه با متاهلين و گروه سني 45-15 سال نسبت به ساير رده هاي سني، رضايتمند تر بودند. زنان در مقايسه با مردان و افراد داراي سابقه بستري در مقايسه با افراد بدون سابقه بستري نيز رضايتمند تر بودند. افزايش زمان بستري با ميزان رضايت نسبت معکوس داشت.

پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/18076
    156 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions