ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1384 : 991-997
 
ارتباط بند ناف دور گردن و وزن پائين تولد بيمارستان ميرزاكوچك خان 82-1381

مهبد کاوه ، فاطمه داوری تنها ، مرجان پاشائی مقدم

چکيده:

مقدمه: وجود بند ناف دور گردن پديده شايعي است كه ممكن است هنگام تولد ديده شود بطوري كه عده اي آن را قسمتي از زندگي طبيعي داخل رحمي مي دانند. البته هميشته اين سوال مطرح بوده است كه آيا اين بند ناف دور گردن مي تواند باعث ديسترس جنيني شود يا نه؟ هدف از اين مطالعه پيدا كردن ارتباط بند ناف دور گردن و تعداد حلقه هاي آن با وزن جنيني است. يكي از علائم ديسترس طولاني مدت جنين كاهش وزن هنگام تولد مي باشد وزن كم هنگام تولد مي تواند بازده زندگي آينده فرد را كاهش داده و از كيفيت زندگي بكاهد پس اين نوزادان بايد شناسائي شده و مراقبت بهتر و بيشتري داشته باشند.
مواد و روشها: در اين مطالعه cross sectional 252 نوزاد با بند ناف دور گردن در فاصله سالهاي 1382-1381 در بيمارستان ميرزاكوچك خان مورد بررسي قرار گرفتند كه با توجه به متغيرهاي مادري و جنيني مقايسه و طبقه بندي شدند. عوامل مادري مورد بررسي شامل سن، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، وجود سابقه بند ناف دور گردن در زايمان قبلي، وزن هنگام تولد، داشتن اضافه وزن، ديابت و فشار خون مادر بود و عوامل نوزادي شامل سن حاملگي، جنس نوزاد، وزن هنگام تولد و تعداد حلقه بند ناف دور گردن است.
يافته ها: كمترين سن مادران 17 سال و بيشترين آن 43 سال بود. مادراني كه در زايمان اخير نوزاد با بند ناف دور گردن داشتند پاريتي دو يا بيشتر بودند. تعداد حلقه 179(71%) مورد فقط يك دور حلقه دور گردن و 8/25% دو دور بند ناف دور گردن و 7 مورد سه حلقه و يك مورد 4 حلقه دور گردن داشت. از ميان 252 مورد تولد 111(44%) نفر دختر و 141(56%) نفر پسر بودند. بيشترين سن حاملگي 42 هفته در 4/2% از نوزادان و كمترين سن حاملگي 30 هفته در 2/1% موارد بود. بيشترين جمعيت مواليد در 39 هفته 8/21% و كمترين جمعيت در نوزادان 33-32 هفته 4/0% بود. 185(4/73%) مورد حاصل زايمان طبيعي و 67(6/26%) مورد حاصل سزارين بودند.
نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه مشاهده شد كه اگر تعداد حلقه هاي بند ناف دور گردن زياد باشد به صورت عكس باعث كاهش وزن جنين مي شود. جنس نوزاد در اين اتفاق تاثيري نداشت البته اندكي در بين پسران بيشتر بود ولي با توجه به اينكه نوزادان عمدتاً ترم بودند شانس وجود بند ناف دور گردن افزايش مي يافت. ارتباط بدست آمده از نظر آماري معني دار نبود كه شايد علت آن مراقبت بهتر دوران بارداري در يك مركز دانشگاهي باشد كه در مركز شهر قرار داشته و مورد توجه افراد نسبتاً آگاه به نظر مي رسد.

کلید واژه ها:
بند ناف دور گردن ،  وزن كم هنگام تولد ،  جنس نوزاد
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/12924
    235 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions