ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1378;57(2) : 53-59
 
بررسي عوامل موثر بر استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري بر اساس مدل رگرسيوني لجستيك
فهيمه رمضاني تهراني, عصمت باروتي, فريده خلج آبادي فراهاني, سيدمهدي سادات هاشمي
چکيده:

حدود 30% از زوجها علي رغم عدم تمايل به باروري، از هيچگونه روش پيشگيري از بارداري استفاده نمي نمايند و اين امر منجر به بروز حاملگي ناخواسته مي گردد. در اين مطالعه كه از نوع مقطعي مي باشد، 4177 خانم كه حداقل داراي 1 فرزند زنده بوده و به منظور زايمان به 12 بيمارستان آموزشي تهران در سال 1375 مراجعه نموده اند، مورد پرسشگري در زمينه استفاده قبلي از وسايل پيشگيري از حاملگي و خواسته يا ناخواسته بودن حاملگي اخير قرار گرفتند. داده هاي حاصله براساس مدل رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در طي اين مطالعه 20/3% از افراد در حاليكه هيچگونه تمايلي به حاملگي نداشتند، از هيچ روش پيشگيري استفاده ننموده اند، 41/1% از افرادي كه از يك روش پيشگيري از بارداري استفاده مي نموده اند، دچار حاملگي ناخواسته گرديده اند. براساس مدل بدست آمده سن، تحصيلات، آشنايي قبلي زن با روشهاي تنظيم خانواده و تحصيلات همسر وي از عوامل موثر در استفاده از پيشگيري از حاملگي مي باشد و خانمهاي گروه سني 20 سال و كمتر و همچنين بيش از 35 سال و افراد بيسواد از خطر نسبي عدم استفاده از روشهاي پيشگيري بالاتري برخوردار مي باشند. تفاوت چنداني در خطر عدم استفاده از روش، با توجه به جنس فرزند قبلي بين فرزند دختر و پسر وجود ندارد. اين موضوع بيانگر ارتقا بينش و فرهنگ باروري خانواده هاي ايراني در خصوص جنسيت و تعداد فرزندان مي باشد. بجاست كه سياستگزاران در زمينه سوادآموزي، آموزش و مشاوره صحيح روشهاي پيشگيري از بارداري و ارتقا كيفي ارائه خدمات مذكور سياست مناسب تري اتخاذ نمايند.

کلید واژه ها:
روش هاي پيشگيري از بارداري، حاملگي ناخواسته، جنسيت
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/7957
    1236 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions