ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1380;59(1) : 59-63
 
پيشگيري پاسخ شديد تخمداني در بيماران سندرم پلي كيستيك تخمداني با اندازه گيري FSH/LH و شمارش تعداد فوليكول ها در فاز ميدفوليكولار
فيروزه اكبري اسبق
چکيده:

اين مطالعه جهت بررسي ارتباط بين تعداد فوليكولها و نسبت FSH/LH در فاز ميدفوليكولار (روز هشتم سيكل) با پاسخ شديد تخمداني در بيماران مبتلا به سندرم پلي كيستيك تخمداني (PCO) در بخش IVF بيمارستان ميرزا كوچك خان كه با گونادوتروپين ها تحريك تخمك گذاري شده بودند انجام گرفته است. 54 بيمار مبتلا به سندرم PCO كه سطح FSH و LH بازال طبيعي داشتند بطور آينده نگر تحت مطالعه قرار گرفتند. در 22 بيمار بعلت پاسخ شديد تخمداني HCG تزيق نشده و سيكل كنسل شد. به 32 بيمار HCG تزيق شده و سيكل كامل گرديد. در تمام بيماران روز هشتم سيكل نسبت FSH/LH سرم اندازه گيري و تعداد فوليكولهاي تخمدان توسط سونوگرافي واژينال تعيين گرديد. در اين مطالعه نشان داده شد كه در سيكل هاي كنسل شده ميزان LH روز هشتم پايين و تعداد فوليكولها بيشتر بود و با افزايش هريك واحد نسبت FSH/LH خطر ابطال سيكل (Cancelling the cycle) دو برابر مي شود و با افزايش هر يك عدد فوليكول ريسك كنسل شدن 1/2 برابر مي شود. هنگام تحريك تخمك گذاري با گونادوتروپين ها در بيماران مبتلا به PCO دقت در استفاده از دوز مناسب دارو مورد توجه مي باشد. استفاده از نسبت FSH/LH و تعداد فوليكولهاي روز هشتم مي تواند راهنماي خوبي در پيشگويي بيماران كه مستعد به سندرم هيپراستيموليشن OHSS) Ovarian Hyperstimulation Syndrome) هستند، باشد.

پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/7608
    949 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions