ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
ماهنامه
 
1391 ,دوره 70، شماره 6، شهريور ماه
شاپا: 1683-1764
شاپای الکترونیکی: 1735-7322
   
  راهنماي نويسندگان

1- اصول كلي: 1- آيين نگارش زبان فارسي رعايت شده و از به‌كار بردن كلمات خارجي كه معادل رسا در فارسي دارند، خودداري شود. 2- مقالات به آدرس الكترونيك مجله "http://journals.tums.ac.ir/login.aspx" ارسال گردد (Microsoft word 2003 يا بالاتر). 3- مقاله به‌طور هم‌زمان براي ساير مجلات ارسال نگردد و در ساير مجلات (حتي به زبان انگليسي و غيره) به چاپ نرسيده باشد. 4- مقالات پذيرفته شده شامل مقالات تحقيقي، مروري، گزارش كوتاه و گزارش موردي مي‌باشد. 5- در انجام پژوهش، اصول بيانيه هلسينكي (2008) و ضوابط اخلاق پزشكي رعايت گردد.

2- نحوه تنظيم مقالات تحقيقي: 1- صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگي نويسندگان، درجه علمي و آدرس دقيق كليه نويسندگان (از جمله    كد‌پستي، تلفن، دورنگار و پست الكترونيك) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاريخ ارسال مقاله باشد. 2- صفحه دوم و سوم شامل خلاصة فارسي و انگليسي و كلمات كليدي فارسي و انگليسي باشد.

چكيده فارسي: 250-240 كلمه و در چهار پاراگراف با عناوين زمينه و هدف، روش‌بررسي، يافته‌ها، نتيجه‌گيري و كلمات كليدي (حداقل 3 و حداكثر 7 واژه) تنظيم شود. توصيه مي‌شود نسبت 1-2-2-1 در تهيه چكيده با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چكيده انگليسي بايد منطبق با چكيده فارسي باشد و در بخش‌هاي Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظيم و در حدود 270-260 كلمه باشد. 3- اصل مقاله شامل موارد زير است:

مقدمه: يك صفحه شامل: 1- اطلاعات قبلي و زمينه‌اي انجام شده و سابقه با ذكر رفرانس. 2- ضرورت انجام تحقيق. 3- سؤالات بدون پاسخي كه اين تحقيق به آن‌ها پاسخ مي‌گويد و بيان اين موضوع كه چگونه نتايج اين تحقيق مي‌تواند به رفع ابهامات كمك كند. 4- تعريف اصطلاحات تخصصي يا اختصارات علمي. 5- هدف تحقيق به نحو روشن.

روش بررسي: به‌نحوي بايد نوشته شود كه هر خواننده‌اي بتواند با آن، تجربه نويسنده مقاله را تكرار كند، شامل طراحي تحقيق: جزييات روش مطالعه و علت انتخاب آن (مثلا كوهورت)- مدت زمان اجراي طرح و پي‌گيري. 1- زمان و مكان اجراي پژوهش. 2- سوژه‌ها و نمونه‌هاي مورد آزمون و ملاك انتخاب. روش نمونه‌گيري و منطق تعداد نمونه (اين قسمت بسيار مهم است و در ابتداي امر مورد كارشناسي قرار مي‌گيرد)- ملاك‌هاي ورود و خروج به مطالعه. 3- نحوه جمع‌آوري اطلاعات. 4- رعايت موازين اخلاق در پژوهش. 5- ابزارهاي اندازه‌گيري. 6- آزمون‌هاي آماري. 7- نام كشور و شركت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگليسي نوشته شوند).

يافته‌ها: ارايه نتايج دقيق: 1- رعايت اصول علمي (گزارش عدد با درصد- گزارش ميانگين با حدود اطمينان- ميانه با Range). 2- پرهيز از نشان دادن همه يـافته‌هاي به‌دست آمده به‌جز يـافته‌هاي مهم و تعيـين‌كننـده. 3- استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممكن به‌طوري‌كه به ازاي هر سه صفحه تايپي يك جدول يا نمودار استفاده شود، ضمن اين‌كه نمودار بايد سياه و سفيد و دو بعدي باشد و عنوان جدول، بالاي آن و در نمودار، زير آن قرار گيرد (با ذكر شماره). با توجه به محدوديت صفحات مجله، بديهي است از تكرار ارايه مطالبي كه در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعكس بايد اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسي باشند. عكس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضيحات آن‌ها بايستي جداگانه و در دنباله متن اصلي مقاله آورده و شماره‌گذاري گردد. كيفيت تصاوير ارسالي مطلوب باشد.

بحث: 1- آثار و اهميت يافته‌هاي به‌دست آمده و محدوديت آن‌ها. 2- ذكر نتايج تحقيق مشابه ديگران و ذكر مغايرات و موارد نقض‌كننده. 3- توضيح علت تفاوت بين نتايج اين تحقيق با مقالات قبلي. 4- توضيح موارد كاربرد عملي و قابليت تعميم‌پذيري نتايج. 5- راهنمايي براي ادامه تحقيق خود يا ديگران، در مجموع ارايه آن‌چه كه از اين تحقيق به علم اضافه شده است.

منابع: شماره منابع در متن قيد شود و از عدد يك شروع و به‌ترتيب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد رفرانس‌هاي محتواي مقاله و ليست انتهايي آن، متن رفرانس‌ها به‌ترتيب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسي به انگليسي برگردان شود. نحوه تنظيم منابع در مثال‌هاي زير آورده شده است:1. Jiang Z, Huang Y, Sharfstein ST. Regulation of recombinant monoclonal antibody production in chinese hamster ovary cells: a comparative study of gene copy number, mRNA level, and protein expression. Biotechnol Prog 2006;22(1):313-8.

2. Geller HM, Cheng KY, Goldsmith NK, Romero AA, Zhang AL, Morris EJ, et al. Oxidative stress mediates neuronal DNA damage and apoptosis in response to cytosine arabinoside. J Neurochem 2001;78(2):265-75.

3. Sarshar A, Mohajer M, Kimiagar M, Azizi F. Psychomotor and intellectual disturbances in schoolchildren of Tehran suburbs. J Shaheed Beheshti Uni Med Sci 1991;15(3,4):12. [Persian]

4. Zacharin RF. Pelvic floor anatomy and the surgery of pulsion enterocele. New York: Springer; 1985.

5. Wall PD, Melzack RA. Text book of Pain. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994.

6. Monks R. Psychotropic drugs. In: Wall PD, Melzack RA, editors. Textbook of Pain. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994. p. 963-89.

7. Nochols DH, Randall CL. Massive eversion of the vagina. In: Nichols DH, Randall CL, editors. Vaginal surgery. 3rd ed. Baltimore: Williams Wilkins; 1989. p. 328-57.

8. World Health Organization. Tuberculosis Facts 2008/WHO Fact Sheets on Tuberculosis and Stop TB Partnership [Internet]. 2008 Apr [cited 2011 Mar 1]; Available from: http://www.who.int/tb/publications/2008/factsheet_april08.pdf

9. Institute of Medicine. Meeting 2: Impact of Pregnancy Weight on Maternal and Child Health [Internet]. 2006 May 15 [cited 2011 Mar 1]; Available from: http://www.iom.edu/Activities/SelectPops/pregweightwrkshp/2006-MAY-30.aspx

10. Ghofranipour F, Shojaee zade D. Use of health belief model in prevention of brucelosis in Shahr-e-cord City in Iran. Daneshvar J 1997;15:23-8. [Persian]

11. Modabbernia MJ, Vaez Salehi ME. A study on prevalence rate of psychiatric disorders arising from war with associated factors in hospitalized patients of Mirzakoochak Hospital, Rasht, Guilan, in 1365-1368. J Med Faculty Guilan Univ Med Sci 1994;9(3):17-22. [Persian]3- نحوه تنظيم مقالات گزارش موارد: 1- صفحه اول مشابه مقالات تحقيقي. 2- صفحه دوم و سوم شامل خلاصه فارسي و انگليسي و كلمات كليدي فارسي و انگليسي مي‌باشد. خلاصه گزارش موردي حداكثر 150-130 كلمه باشد. 3- اصل مقاله شامل موارد زير است: مقدمه: شرح حال بيمار، بحث: گزارش مورد و بحث مجموعاً از 1500 كلمه بيش‌تر نبوده و حداكثر دو جدول يا تصوير ارايه شود. 4- منابع مشابه مقالات تحقيقي است.

4-  نحوه تنظيم مقالات مروري: 1- اين مقالات براي ارايه آخرين يافته‌هاي علمي درباره يك موضوع خاص باشد. 2- نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر و داراي مقاله باشند. 3- از رفرنس‌هاي نويسنده در مقاله استفاده شده باشد.

5- هيأت تحريريه مجله در قبول يا رد، يا اصلاح مقاله (با تأييد مؤلف) آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور مي‌باشد.

6- نويسندگان مقالات مسئول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود.

7
- استفاده از مندرجات مجله با ذكر كامل مأخذ آزاد است.

 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions