فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۳، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Pediatric HIV Infection ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۱ بار
۲ The Italian Network of Primary Immunodeficiencies ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۰ بار
۳ The Detection of Dopamine Gene Receptors (DRD1-DRD5) Expression on Human Peripheral Blood Lymphocytes by Real Time PCR ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۰ بار
۴ "Screening of the Bruton Tyrosine Kinase (BTK) Gene Mutations in 13 Iranian Patients with Presumed X-Linked Agammaglobulinemia " ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۷ بار
۵ " In vitro Glycation of Human IgG and Its Effect on Interaction with Anti-IgG " ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۰ بار
۶ A Study of Malnutrition in Iranian Patients with Primary Antibody Deficiency ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۵ بار
۷ "Recurrent Non-Typhoidal Salmonella Bacteremia in a Patient with Interleukin -12p40 Deficiency " ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
۸ "Synergistic Effect of Intravenous Immunoglobulins and Iodinated Contrast Media on Renal Function " ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه