فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Co-Administration of CpG Oligonucleotides and Chenopodium album Extract Reverse IgG2a/IgG1 Ratios and Increase IFN-Gamma and IL-10 Productions in a Murine Model of Asthma ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۶ بار
۲ Expression of HLA-G in the Skin of Patients with Pemphigus Vulgaris ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۹ بار
۳ Therapeutic Effect of Sodium Alginate in Experimental Chronic Ulcerative Colitis ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ Determination of HLA-B27 Subtypes in Iranian Patients with Ankylosing Spondylitis ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۵ Respiratory Resistance by Impulse Oscillometry in Healthy Iranian Children aged 5-19 Years. ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۴ بار
۶ Thyroid Function and Anti-Thyroid Antibodies in Iranian Patients with Type 1 Diabetes Mellitus: Influences of Age and Sex ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۳ بار
۷ IL-1, IL-1R and TNFα Gene Polymorphisms in Iranian Patients with Multiple Sclerosis ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۲ بار
۸ Onychomadesis in a Patient with Immunoglobulin Class Switch Recombination Deficiency ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۹ بار
۹ Role of Chlamydia pneumoniae Infection in Asthma in Northeast of Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه