فهرست مقالات


، ۱۳۸۲، جلد ۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثر آلکالوئيدهای اختصاصی گياه وينکا ماژور (گياه پروانش) بر ليشمانيا ماژور در شرايط In vitro و In vivo ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
۲ بررسی روند اعتبارات تحقيقات بهداشتی در ايران و مقايسه آن با کشورهای توسعه يافته ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۵ بار
۳ ميزان نيترات و نيتريت در چاه های آب واحدهای صنعتی منطقه غرب تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۳ بار
۴ توليد و ارزيابی حسی و بيولوژيک کيک دانش آموز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۵ بررسی اثرات توام صدا و تولوئن بر قدرت شنوايی کارگران دو کارخانه کفش سازی تهران، ۱۳۷۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه