فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کارآيی راکتور زيستی تغذيه ناپيوسته و تزريق پودر کربن فعال در تصفيه شيرآبه محل دفن  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۲ ارزيابی وضعيت ارگونوميک مشاغل يک کارگاه سد سازی با استفاده از چک ليست  NIOSH-CPWR ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
۳ ارزيابی کارآيی کارگاه‌های خدمات بهداشت و درمان کشور  با استفاده از روش برنامه ريزی خطي  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
۴ عوامل پيش بينی کننده رفتارهای خود مديريتی در بيماران مبتلا به آسم بر اساس الگوی برنامه ريزی آموزش بهداشت گرين در شهر يزد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۵  غلظت کربن آلی و پتانسيل تشکيل فرآورده‌های جانبی گندزدايي  در آب شرب  شبکه توزيع آب تهران در برخی مواقع سال ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۶ فون مگس‌های حائز اهميت پزشکی خانواده‌های موسيده و فانيده در تهران   ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۷ عوامل تنش زا و تأثير تنش بر عملکرد مديران بخش‌های مختلف بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۵ بار
۸ شيوع سوء رفتار با همسر و برخی از روشهای مقابله با آن از ديدگاه زنان شهر اراک ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه