فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عوامل خطر تغذيه ای و بيماری های ايسکميک قلبی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۶ بار
۲ ارزيابی بسيج همگانی ايمن سازی تکميلی سرخک-سرخجه در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۲ بار
۳ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر کرمان در زمينه مديريت مواد زائد جامد ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۴ تاثير روش های مديريتی روسای بيمارستان ها بر تغييرات شاخص های دهگانه مهم بيمارستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۴ بار
۵ بررسی درصد شيوع کمردرد و تعدادی از عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارگران مرد شاغل در يکی از کارخانجات خودروسازی تهران، ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۳ بار
۶ بررسی موارد مرگ در بخش های جراحی عمومی بيمارستان امام خمينی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۸ بار
۷ مقايسه تاثير دو روش آموزش تغذيه (جزوه و بحث گروهی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذيه ای دانش آموزان دختر سال اول راهنمايی شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۳ بار
۸ بررسی فون مگس های کاليفوريده و سارکوفاژيده تهران و حومه: گزارش چهار گونه جديد از ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه