فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ وضعيـت توزيع پزشک متخـصص و تخت فعـال در بيمارسـتانهای دولتی ايران: سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۲ بار
۲ تأثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذيه ای پيشگيری کننده از بيماری های قلبی- عروقی در زنان خانه دار اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۶ بار
۳ مدت اقامت بيماران بستری شده در بيمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحليل بقاء ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۲۴۷ بار
۴ پراکندگی جغرافيايی حيوان گزيدگی و هاری در استان های ساحلی دريای خزر طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۰ بار
۵ خودارزيابی نظام مراقبت  بيماری های غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  براساس مدل پيشنهادي  سازمان جهانی بهداشت ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۸ بار
۶ ميزان رضايت مراجعان به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی از نظام ارايه‌ی خدمات ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۰ بار
۷ ارزيابی مواجهه شغلی لعاب کاران يک صنعت سراميک سازی با فلزسرب درهوای منطقه تنفسی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۰ بار
۸ عوامل موثر بر ايجاد زخم بستر در بخش مراقبت های ويژه بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه