فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ وضعيـت توزيع پزشک متخـصص و تخت فعـال در بيمارسـتانهای دولتی ايران: سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۷ بار
۲ تأثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذيه ای پيشگيری کننده از بيماری های قلبی- عروقی در زنان خانه دار اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
۳ مدت اقامت بيماران بستری شده در بيمارستان تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحليل بقاء ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۳۲۸ بار
۴ پراکندگی جغرافيايی حيوان گزيدگی و هاری در استان های ساحلی دريای خزر طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۵ خودارزيابی نظام مراقبت  بيماری های غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  براساس مدل پيشنهادي  سازمان جهانی بهداشت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۱ بار
۶ ميزان رضايت مراجعان به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی از نظام ارايه‌ی خدمات ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۸ بار
۷ ارزيابی مواجهه شغلی لعاب کاران يک صنعت سراميک سازی با فلزسرب درهوای منطقه تنفسی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۸ عوامل موثر بر ايجاد زخم بستر در بخش مراقبت های ويژه بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه