فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزشيابی مدل ارتقای سلامت پندر در پيشگويی کيفيت زندگی دختران نوجوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۲ مطالعه خطاهای انسانی در يکی از اتاق های کنترل صنايع پتروشيمی توسط تکنيک CREAMبا رويکرد ارگونومی شناختی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۰ بار
۳ شيوع عوامل خطر بيماری های قلبی- عروقی در نوجوانان شهر همدان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۱ بار
۴ ارتباط بين ميزان متوسط حجم و هماتوکريت گلبول قرمز وشدت جهش های ژن بتاگلوبين درناقلان بتاتالاسمی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۴ بار
۵ طول عمر بيماران مبتلا به سرطان معده پس از عمل جراحی:تحليلی بر اساس رقابت جويی خطرات ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۴۸۰ بار
۶ تاثير عوامل فنی، عملياتی و محيطی بر ميزان مواجهه کار گران  با BTEX در فرايند رنگ  يک صنعت خودرو سازی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۱ بار
۷ اثر وجود فنل در محيط های آبی بر سميت نانوذرات اکسيدتيتانيوم غنی شده با آهن و اکسيدتيتانيوم غيرترکيبی با آهن  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۸ باکتری‌های هتروتروف در آب آشاميدنی شهر تبريز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه