فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱  تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و مقايسه ی آن در مدل هاي  پارامتری و مدل کاکس   ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۳ بار
۲ نتايج خودارزيابی کار آموزان پزشکی ، قبل و بعد از آموزش مهارت های پايه جراحی به روش آموزش ايستگاهی در مرکز آموزش مهارت های بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۹ بار
۳ تبيين تربيت جنسی دانش آموزان ايرانی از ديدگاه مربيان بهداشت مدارس ابتدايي  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۲ بار
۴ مديريت پسماندهای جامد پزشکی بيمارستان های شهرقم ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۰ بار
۵ ارتباط نا امنی غذايی و برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی خانوار با وضعيت نمـايه‌ی تـوده‌ی بدن (BMI) در زنان شهر دزفول  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۳ بار
۶ تاثير  برنامه ی جامعه ی ايمن کاشمر بر کاهش آسيب ها و مقايسه آن با شهرهای ديگر ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۴ بار
۷ آگاهی از حقوق بيمار و رعايت آن از ديدگاه بيمار: مطالعه ای در بيمارستان های دانشگاهی شهر تهران  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۹ بار
۸ ديدگاه نوين کنترل کانال يونی در بيماری مالتيپل اسکلروزيس با استفاده ازمدل آزمايشگاهی سلولي  ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه