فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برقراری و ادغام نظام مراقبت، بيماريابی و درمان  ليشمانيوز احشايی به روش آگلوتيناسيون مستقيم  در خدمات اوليه بهداشتی و ارزيابی آن، در شهرستان مشکين شهر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۲ تعيين اولويت های تحقيقاتی سلامت در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
۳ استفاده از الگوی بازاريابی اجتماعی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۴ ارزيابی درونی گروه آموزشی اپيدميولوژی و آمار زيستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۷ بار
۵ اثربخشی آموزش های ايمنی بر تغيير نگرش کارکنان نسبت به مسايل ايمنی و ابعاد آن: يک مطالعه آسيب شناختی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۶ شناسايی نيازهای جامعه و اولويت بندی مشکلات بر پايه ارزيابی جامعه درمحله آذربايجان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۳ بار
۷ عوامل تاثير گذار بر رفتار خود مراقبتی در زنان ديابتی مراجعه کننده به کلينيک ديابت شهر خوي  بر اساس نظريه عمل منطقی توسعه يافته ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۸ سازه های مدل ارتقای سلامت پندر درباره بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر مريوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه