فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برقراری و ادغام نظام مراقبت، بيماريابی و درمان  ليشمانيوز احشايی به روش آگلوتيناسيون مستقيم  در خدمات اوليه بهداشتی و ارزيابی آن، در شهرستان مشکين شهر ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۴ بار
۲ تعيين اولويت های تحقيقاتی سلامت در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۴ بار
۳ استفاده از الگوی بازاريابی اجتماعی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ ارزيابی درونی گروه آموزشی اپيدميولوژی و آمار زيستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۳ بار
۵ اثربخشی آموزش های ايمنی بر تغيير نگرش کارکنان نسبت به مسايل ايمنی و ابعاد آن: يک مطالعه آسيب شناختی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۴ بار
۶ شناسايی نيازهای جامعه و اولويت بندی مشکلات بر پايه ارزيابی جامعه درمحله آذربايجان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۰ بار
۷ عوامل تاثير گذار بر رفتار خود مراقبتی در زنان ديابتی مراجعه کننده به کلينيک ديابت شهر خوي  بر اساس نظريه عمل منطقی توسعه يافته ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۴ بار
۸ سازه های مدل ارتقای سلامت پندر درباره بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر مريوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه