فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ وضعيت مراکز موجود ارائه ی خدمات سلامت باروری به نوجوانان و جوانان در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۶ بار
۲ ارزشيابی برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسيد فوليک در استان های بوشهر و گلستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۳ ارتباط عوامل اقتصادی-اجتماعی با انسداد عروق کرونر در افراد کمتر از  ۴۵ سال، بيمارستان قلب شهيد رجايی: مطالعه مورد-شاهدی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۴ رابطه‌ی سبک تفکر با نوآوری سازمانی مديران ارشد و ميانی بيمارستان های آموزشی شيراز  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۵ تأثير آموزش بر رفتار تميزکردن بين دندانها براساس الگوی فرانظريهای در دانشآموزان مقطع پيش دانشگاهی شهر يزد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۶ ارزيابی « شاخص احتمال خطای انسانی » برای تجمع در شرايط اضطراری تاسيسات تقويت فشار گاز (منطقه سه عمليات انتقال گاز) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۷  امکان افزايش کارايی سامانه‌ی فعلی تصفيه‌ی فاضلاب يک کارخانه ی توليد محصولات لبنی و ارايه‌ی راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۴ بار
۸ تعيين کارايی فنی بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها  (DEA): ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه