فهرست مقالات


، ۱۳۸۶، جلد ۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی شيوع کم شنوايی در مراکز استانهای کشور ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۲ مشارکت در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
۳ بررسی کيفی علل گرايش پسران ۱۵-۱۳ ساله تهران به سيگار ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۴ مطالعه ارتباط برخی عوامل تغذيه ای با سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۵ بررسی وضعيت سلامت رواني  پرستاران شاغل دربيمارستانهای ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۶ بررسی عفونتهای زخم سوختگی در بيماران بستری شده در بخش سوختگی بيمارستان دانشگاهی امام رضا(ع) شهر مشهد و تعيين الگوی مقاومت باکتری های جداشده نسبت به آنتی بيوتيک ها ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
۷ بررسی کيفيت ميکربی آب آشاميدنی روستاهای استان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۸ بررسی کيفيت فيزيکی وشيميايی آب آشاميدنی شهر اهواز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه