فهرست مقالات


، ۱۳۸۲، جلد ۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ميزان فلزات سنگين در کنسرو ماهی تون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۲ بررسی اپيدميولوژيک غيبت ناشی از بيماری ها، با توجه خاص به غيبت ناشی از دردهای پشت در کارگران معادن زغال سنگ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۳ بررسی علل سوء تغذيه کودکان ۳ تا ۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بندرعباس، اسفند ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۶ بار
۴ تعيين سرب محيط و اندازه گيری آن در کارگران خدمات شهری يکی از مناطق شهرداری تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۸ بار
۵ جداسازی آميب های آزاد زی بيماريزا (نگلريا و آکانتاموبا) از آب و خاک حاشيه رودخانه ها و درياچه های مناطق مختلف کازرون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۶ بررسی کمی آنزيم های موجود در مايع هيداتيد کيست های بارور و استريل اکينوکوکوس گرانولوزوس در گوسفند ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۷ بررسی و مقايسه وضع تغذيه دختران دانش آموز ۱۰ ساله و تعيين برخی عوامل موثر بر آن در مدارس ناحيه ۱ و ۲ شهر کرمان، ۷۹-۱۳۷۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۸ تعيين ميزان آلودگی به انگل های روده ای نزد ساکنين شهرستان اسلامشهر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه