فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارتباط امنيت غذايی با چاقی و  عوامل خانوادگی مرتبط با آنها ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۸ بار
۲ علل عدم استفاده از بسته کاهش آسيب در معتادين تزريقی تحت پوشش مراکز DIC استان کرمانشاه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۰ بار
۳ الگوهای غذايی در بزرگسالان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی-جمعيت شناختی و  شيوه زندگی: مطالعه قند و ليپيد تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۴ ارزيابی ارگونوميک ريسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۸ بار
۵  اثرات اورتان و نيتريت سديم بر بافتهای مختلف موش ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۵ بار
۶ تاثير عصاره الکلی گياه گلدر بر پلاسموديوم برگئی در موش سفيد آزمايشگاهی( سوری ) و مقايسه آن با اثر کلروکين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۷ کارآيی فرآيند فنتون درحذف دترجنت و بهبود تصفيه پذيری بيولوژيکي  پساب صنايع شوينده و پاک کننده ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۸  بقايای آزينفوس متيل و ديازينون در رودخانه های قره سو و گرگان رود استان گلستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه