فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارتباط امنيت غذايی با چاقی و  عوامل خانوادگی مرتبط با آنها ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۰ بار
۲ علل عدم استفاده از بسته کاهش آسيب در معتادين تزريقی تحت پوشش مراکز DIC استان کرمانشاه ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۶ بار
۳ الگوهای غذايی در بزرگسالان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی-جمعيت شناختی و  شيوه زندگی: مطالعه قند و ليپيد تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۶ بار
۴ ارزيابی ارگونوميک ريسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۱ بار
۵  اثرات اورتان و نيتريت سديم بر بافتهای مختلف موش ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۶ تاثير عصاره الکلی گياه گلدر بر پلاسموديوم برگئی در موش سفيد آزمايشگاهی( سوری ) و مقايسه آن با اثر کلروکين ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۷ کارآيی فرآيند فنتون درحذف دترجنت و بهبود تصفيه پذيری بيولوژيکي  پساب صنايع شوينده و پاک کننده ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۳ بار
۸  بقايای آزينفوس متيل و ديازينون در رودخانه های قره سو و گرگان رود استان گلستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه