فهرست مقالات


، ۱۳۹۳، جلد ۱۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اقليم شناسی رخداد بيماری مالاريا در ايران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۲ نرخ مشارکت سرمايه سلامت در رشد اقتصادی :شواهدی از کشورهای منا (۲۰۱۰-۱۹۹۶) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
۳ مفهوم و ابعاد خدمات پيشگيری از بيماری های مقاربتی حساس به جنسيت: يک مطالعه کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۵ بار
۴ تعيين الگوی بروز متاستازهای سرطان پستان وتعيين عوامل پيش آگهی دهنده توسط مدل شرطی PWP ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۳ بار
۵ آلودگی به دمودکس در بيماران مراجعه کننده به کلينيک های پوست و توصيف فاکتورهای موثر در اپيدميولوژی دموديکوزيس در شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۱ بار
۶ پايايی و روايی نسخه فارسی پرسشنامه‌ شاخص توانايی کار ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۷ اعتبار و پايايی پرسشنامه سندرم خستگی مزمنCFS (DSQ Revised) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۳۳۸ بار
۸ استفاده از الگوی بازاريابی اجتماعی برای ترغيب زنان به انجام ماموگرافی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه