فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۱۰، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ چالش‌های بهداشت جنسی نوجوانان در ايران: يک مطالعه مروری ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۲ تاثير برنامه خودمراقبتی برکيفيت زندگی سالمندان تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
۳ تعيين شاخص‌های سم شناسی کربن نانوتيوب و کريزوتايل بر اساس سميت سلولی در سلول‌های اپيتليال ريه انسان به صورت اينويترو ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۴ کاربرد سنجش از دور ماهواره ای در رديابی بندپايان ناقل بيماری ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۲ بار
۵ تبيين تجارب دانش آموزان در زمينه عوامل مؤثر در ايجاد پوسيدگی دندان: مطالعه‌ای با رويکرد کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
۶ کيفيت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری پرستاران بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۷ حذف پايرن از خاک های آلوده به روش اکسيداسيون فنتون اصلاح شده با استفاده از نانو ذرات آهن ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۸ نوروپاتي ساب کلينيکال در کارگران در معرض مواجهه با هگزان نرمال ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه