فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۱۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رويکردهای ارتقای همکاری بين بخشی در سلامت از طريق شورای عالی سلامت و امنيت غذايی کشور ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۲ بار
۲ کيفيت زندگی بيماران مبتلا به HIV/AIDS مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماريهای رفتاری بيمارستان امام خمينی (ره) تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۳ بار
۳ طراحی پرسشنامه کودک آزاری در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۴ رابطه بين گروه های غذايی و بيماری ام اس: مطالعه مورد-شاهدی مالتيپل اسکلروز بزرگسالان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۶۳ بار
۵ تحليل عوامل موثر بر ماندگاری درمان در بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۸۱ بار
۶ مقايسه نيروهای چنگش قدرتی و ظريف بزرگسالان در پنج شهر ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۶ بار
۷ ارزيابی سبک زندگی دانش آموزان مدارس متوسطه شهر بندرعباس ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۸ اثر بخشی برنامه آموزش الکترونيکی بر افزايش ميزان فعاليت بدنی و نمايه توده بدنی کارکنان زن ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه