فهرست مقالات


، ۱۳۹۳، جلد ۱۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مراقبت‌های بهداشتی درمانی اوليه در جمهوری اسلامی ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۴ بار
۲ سياست های مبارزه با ايدز در ايران از ديدگاه سياست گذاران و افراد کليدی: يک مطالعه کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۸ بار
۳ موانع استفاده از کاندوم در زنان تن فروش در تهران، يک مطالعه کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۳ بار
۴ عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپيدمی گسترده بيماری اسهالی در استان يزد ـ تابستان ۱۳۹۲: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بُروز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۵ بار
۵ اثر تقاضای بيمه عمر و متغيرهای اقتصادی بر شاخص سلامت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۶ بار
۶ وضعيت تغذيه سالمندان شهر گرگان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۷ بار
۷ اولويت بندی رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانش‌آموزان مدارس دولتی منطقه پنج تهران: مطالعه کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۸ کارايی حذف اورتو کلروفنل از محيط آبی با استفاده از خاکستر فرار فعال شده نيروگاه سوخت فسيلی زرند کرمان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۱ بار
۹ تأثير مداخله آموزشی بر رفتار پرخطر جنسی افراد دارای سابقه مصرف مواد مخدر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه