فهرست مقالات


، ۱۳۸۴، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی امکان استقرار سيستم تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی در فرآيند توليد مواد غذايی در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۲ ديدگاه ها و چالش های موجود در تشکيل معاونت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: يک مطالعه دلفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
۳ بررسی ميزان شيوع چاقی در مادران روستايی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
۴ بررسی سرواپيدميولوژيک آلودگی به توکسوپلاسما به روش ايمونوفلئورسانس غير مستقيم در ميان دختران دبيرستانی شهر اصفهان طی سال های ۸۲-۱۳۸۱ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۲ بار
۵ شکاف ميان ادراک و انتظار مديران بيمارستان (استان همدان) از نظام ارزشيابی بيمارستان در نيمه اول سال ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۵ بار
۶ بررسی ميزان آگاهی و عملکرد کارگران صنايع خودروسازی در مورد اصول مراقبت های بهداشتی ستون فقرات کمر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۶ بار
۷ تجمع بيماری در مقياسی وسيع و کاربرد آن در مطالعات اپيدميولوژی و بهداشت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۴ بار
۸ ضوابط طراحی مرحله گندزدايی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه