فهرست مقالات


، ۱۳۸۵، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ روند سه دهه پژوهش بهداشت روان در ايران: ۱۳۸۱- ۱۳۵۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
۲ ارتباط مواجه با عامل خردل گوگردی و سرطان در رزمندگان جنگ تحميلی در استان اصفهان؛ يک مطالعه راهنما ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۶ بار
۳ عوامل موثر بر رضايتمندی بيماران بستری در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۴ مقايسه کيفيت اسمير در سه روش نمونه گيری پاپ اسمير ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۲ بار
۵ سبک های اداره امور بيمارستانها و ويژگی های فردی کارکنان و مديران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
۶ ژن بيماريزای hly A و تعيين مقاومت آنتی بيوتيکی در ۱۰۰ نمونه بيمار مبتلا به وبا ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۴ بار
۷ شناسايی عوامل تعيين کننده وضعيت بدن و طراحی ايستگاه کار با استفاده از روش طراحی فاکتوريال ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۸ پذيرش و روزهای اقامت بيماران بر اساس پروتکل ارزيابی مناسبت در بيمارستانهای امام خمينی و دکتر شريعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه