فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ “Swine flu”: when thinking globally and acting locally is more than just a slogan ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۴ بار
۲ Molecular Diagnostics in Clinical Microbiology ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۷ بار
۳ Development and evaluation of TUMS medium, a novel biphasic culture medium for isolation of Brucella spp. from patients ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۴ بار
۴ Comparative study of hemolytic activity of Bordetella species ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۷ بار
۵ Serologic study of feline leptospirosis in Tehran, Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۹ بار
۶ Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in carrier cattle of Iran - first documented report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۳ بار
۷ Antimicrobial activity of Artemisia sieberi essential oil from central Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۵ بار
۸ Isolation and characterization of Xylanase producing strain of Bacillus cereus from soil ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۴ بار
۹ Characterization of novel biosurfactant producing strains of Bacillus spp. isolated from petroleum contaminated soil ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۵ بار
۱۰ Infectious Disease Surveillanc ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه