فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Enzymatic quorum quenching increases antibiotic susceptibility of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۱ بار
۲ The influence of riboflavin and nicotinic acid on Shigella sonnei colony conversion ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۲ بار
۳ Antimicrobial activity of different Lactobacillus species against multi-drug resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۴ بار
۴ Antimicrobial resistance pattern of Gram-negative bacilli isolated from patients at ICUs of Army hospitals in Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۶ بار
۵ Pulsed UV laser light on Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae suspended in non-alcoholic beer ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۸ بار
۶ Photodynamic inactivation of drug-resistant bacteria isolated from diabetic foot ulcers ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۲ بار
۷ Fermentation, fractionation and purification of streptokinase by chemical reduction method ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۴ بار
۸ Isolation of a strain of Pseudomonas putida capable of metabolizing anionic detergent sodium dodecyl sulfate (SDS) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۷ بار
۹ Infectious Disease Surveillance ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۳ بار
۱۰ Erratum ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۸۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه