فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ An Overview of Pharmacological Approaches for Management and Repair of Spinal Cord Injuries ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۷ بار
۲ How to Break Bad News: Physicians’ and Nurses’ Attitudes ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۲ بار
۳ Structural Equation Model to Predict Subjective Quality of life:A Comparison of Scales with Different Numerical Anchoring ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۹ بار
۴ World Health Organization Quality-of-Life Scale (WHOQOL-BREF): Analyses Of Their Item Response Theory Properties Based On The Graded Responses Model ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۵ Reliability and Validity of the Persian Version of Distress Tolerance Scale ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۵ بار
۶ A Survey of the Tardive Dyskinesia Induced by Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۱ بار
۷ Trazodone in Methandone Induced Erectile Dysfunction ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۱ بار
۸ Appendicitis in a Patient with Drug Withdrawal Symptoms ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه