فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اعتبار داده‌های علل مرگ کودکان زير پنج سال و مادران باردار در گزارش‌های زيج حياتی مناطق روستايی کشور ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۱ بار
۲ روندهای فصلی و الگوهای قابل توجيه در داده‌های کشوری نظام مراقبت بيماری سرخک: رويکردهای شناسايی و حذف ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۹ بار
۳ ارزشيابی عملکرد الگوريتم ميانگين متحرک وزن داده شده نمايی در کشف دو مورد طغيان سرخک، با استفاده از رويکرد آزمون داده‌های واقعی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ برآورد سهم ديابت بر بار بيماری‌های قلبی و عروقی در استان کرمانشاه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۸ بار
۵ عوامل خطر تکرار اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بخش مسمومين بيمارستان خورشيد در اصفهان، سال ۱۳۸۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۷ بار
۶ همه‌گيرشناسی اختلال اضطراب جدايی در دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدايی شهر اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
۷ بررسی ارتباط ميان آلودگی هوای آزاد و مرگ در اثر بيماری‌های تنفسی در کرمان، ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۸ بررسی شيوع افسردگی در مراقبت‌کنندگان از بيماران مبتلا به سکته مغزی، حين و بعد از ترخيص و عوامل مرتبط با آن، در شهر اراک ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
۹ اعتبار‌سنجی و بومی‌سازی نسخه فارسی پرسش‌نامه ناهماهنگی بين تلاش و پاداش، برای سنجش استرس شغلی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۳ بار
۱۰ عوامل مؤثر بر طغيان وبای شهرستان قم، در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه