۱۳۸۰/۲/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۴-۱۳

عنوان فارسی بررسی بروز پنومونی بيمارستانی ناشی از آسپيراسيون در بيماران بستری در ‏بخشهای مراقبت ويژه در سال ۱۳۷۸
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر ، مطالعه ای توصيفی و تحليلی است که با هدف تعيين پنومونی بيمارستانی ‏ناشی از آسپيراسيون و متعاقب آن بروز پنومونی بيمارستانی (با هر منشاء ديگر به جز ‏آسپيراسيون) در بيماران بستری در بخشهای مراقبت ويژه بيمارستانهای دانشگاه علوم ‏پزشکی تهران (بخشهای ويژه جنرال و مغز و اعصاب) در سال 1378 انجام شده است . ابزارگردآوری داده ها : نوار گلوکز اکسيداز ، آزمايشهای خون ، ترمومتر ، راديوگرافی قفسه ‏سينه ، کشت ترشحات لوله تراشه و برگه ثبت اطلاعات بودند . پژوهش بر روی 80 نمونه به روش نمونه گيری آسان انجام گرفت . واحدهای پژوهش بر ‏حسب روز شروع گاواژ به دو دسته (گروه اول 50 نفر از روز اول اتصال به ونتيلاتور و گروه دوم ‏‏30 نفر از روز دوم اتصال به ونتيلاتور) تقسيم شدند . پس از 5 ماه نمونه گيری ، بروز نقطه ای پنومونی بيمارستانی با آسپيراسيون 2/31% و ‏برآورد فاصله ای آن %21<(‏Π‏ )‏Π‏>11% گزارش گرديد . نتايج پژوهش نشان داد که باقی ماندن لوله بينی - معدی و گاواژ زودرس بيماران تحت ‏ونتيلاتور می توانند عوامل مؤثری در تسريع بروز علائم و نشانه های پنومونی آسپيراسيون ‏محسوب گردند . به علاوه بيشترين ارتشاح ريوی در لوب فوقانی ريه راست ايجاد شده بود . ‏لذا می توان تصورکرد که بيماران به هنگام آسپيراسيون بيشتر در وضعيت خوابيده به پشت ‏قرار داشته اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بروز پنومونی،پنومونی بیمارستانی،آسپیراسیون

عنوان انگلیسی Survey incidence of nosocomial pneumonia resultingfrom aspiration amony the hospitalized patients in the ntensive care unit of Tehran University of medical sciences in 1999
چکیده انگلیسی مقاله The objectives of this analytical-descriptive study were determinig the incidence of nosocomial pneumonia as a result of aspiration among the hospitalized patients in the intensive care units of Tehran university of medical sciences in 1999.For collecting data, the applied instruments consisted of: Glucose oxidase tape, thermometers, blood tests, chest radiography, culture from endotracheal secretions and checklists.The samples, consisting 80 patients, were assigned into 2 groups according to the day starting gavage: the first group included 50 patients from the first day connecting to ventilator and second group included 30 patients from the second day connecting to ventilator.Following nearly 5 months of sampling incidence of nosocomial pneumonia resulting from aspiration estimated to 31.2%with an interval estimation of 21%<<41 %. Moreover, incidence of nosocomial pneumonia lacking aspiration estimated to 18.7% with an interval estimation of 1 l%<<27%.The results indicated that remaining the nosogastric tube and early gavaging of the patients under ventilation can be effective risk factors in the incidence of nosocomial pneumonia. Furthermore, the most pulmonary infiltration was happened in the upper lobe of the right pulmonary. Therefore, it could be supposed that the patients during aspiration had been mainly slept on their back.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله incidence of pneumonia,nosocomial pneumona

نویسندگان مقاله 32830---32831---32832---32833---

نشانی اینترنتی http://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-313&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده Nursing Care
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات