۱۳۸۵/۴/۱۰، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی استاندارد سازی پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ايرانی
چکیده فارسی مقاله

زمينه و هدف: اين مطالعه به منظور ترجمه و اعتبار سنجی پرسشنامه WHOQOL-BREF برای اولين بار در ايران انجام گرديد. ابزار اندازه گيری عمومی کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی، به دو صورت WHOQOL-100 و WHOQOL-BREF می باشد. نتايج حاصل از اين دو پرسشنامه همخوانی رضايت بخشی را در مطالعات مختلف نشان داده اند. اين پرسشنامه شامل چهار حيطه سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محيط می باشد.

روش کار: برای اعتبار سنجی اين ابزار 1167 نفر از مردم تهران به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزيابی قرار گرفتند. شرکت کنندگان براساس وجود يا عدم وجود بيماری مزمن يا غير مزمن به ادعای خود به 4 گروه تقسيم گرديدند. پايايی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ و همبستگی درون خوشه ای حاصل از آزمون مجدد سنجيده شد. روايی پرسش نامه با قابليت تمايز اين ابزار در گروه های سالم و بيمار با استفاده از رگرسيون خطی مورد ارزيابی واقع شد و جهت سنجش عوامل ساختاری پرسش نامه از ماتريس همبستگی سوالات با حيطه ها استفاده شد.

نتايج: ميانگين سنی شرکت کنندگان (SD=13.2) 36.6 ميانگين سال های تحصيل SD=8.8) 11.5) دست آمد. مقادير همبستگی درون خوشه ای و آلفای کرونباخ در تمام حيطه ها بالای 0.7 بدست آمد ولی در حيطه روابط اجتماعی مقدار آلفای کرونباخ 0.55 بود، که می تواند به علت تعداد سوال کم در اين حيطه يا سوالات حساس آن باشد. از طرفی در 83 درصد موارد، همبستگی هر سوال با حيطه اصلی خود از ساير حيطه ها بالاتر بود. امتيازهای گروه های سالم و بيمار در حيطه های مختلف اختلاف معنی دار داشتند.

نتيجه گيری: نتايج به دست آمده حاکی از روايی و پايايی و قابل قبول بودن عوامل ساختاری اين ابزار در ايران در گروه های سالم و بيمار می باشد. به هر حال اعمال تغيير جزيی در حيطه رابطه اجتماعی براساس بحث گروهی با افراد صاحب نظر و در صورت پايدار بودن خصوصيت اين دامنه در مطالعات بعدی قابل ارزيابی می باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله سازمان بهداشت جهانی،روایی و پایایی،اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: In 1991, the world health organization initiated a project to simultaneously develop an instrument for measuring quality of life in 15 countries. The study yielded two questionnaires, namely WHOQOL-100 and WHOQOL-BREF. These were intended as generic QOL measurement tools to be used in a broad range of diseases, for different degrees of disease severity, and in various cultural subgroups. The objective of the current study was to evaluate the Iranian version of the WHOQOL-BREF. This 26-item instrument comprises four domains: Physical Health, Psychological, Social Relationship, Environment and the overall QOL/health.
Material and Methods: We administered the questionnaire to 1167 adults in Tehran. The stratified sample consisted of 476 diseased subjects and 700 healthy ones. We tested the instrument's reliability (internal consistency, test-retest), discriminant validity and factorial structure.
Results: The participants had an age mean of 36.3 years (SD = 13.2) and had an average 11.5 years of education. Using Cronbach's α and intraclass correlation, all domains met the minimum reliability standards, with the exception of social relationship domain (α = 0.55). The latter could be attributed the small number of questions in this domain and the sensitive nature of the questions themselves. Since 83% of the questions show maximum correlation with their original domain, the factorial structure of the questionnaire was regarded as acceptable. The questionnaire has the ability to discriminate different groups after adjustment for confounding factors in regression analysis.
Conclusion: This study demonstrated good to excellent reliability and acceptable validity in various groups of subjects in Iran. The instrument may be used in future studies, albeit with minor modifications in the domain of social relations, as determined by expert opinion.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Validity and Reliability

نویسندگان مقاله 48387---48388---48389---48390---48391---

نشانی اینترنتی http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-187&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات