۱۳۸۵/۴/۱۰، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۳۳-۳۸

عنوان فارسی تشخيص افتراقی انتامبا هيستوليتيکا از انتامبا ديسپار و بررسی انگل های روده ای در مناطق روستايی اهواز و حميديه
چکیده فارسی مقاله

زمينه و هدف: تشخيص افتراقی انتامبا هيستوليتيکا و انتامبا ديسپار از لحاظ بالينی و مطالعات اپيدميولوژی دارای اهميت می باشد. اين دو انگل اگرچه از نظر مرفولوژيی کاملا مشابه اند اما از نظر خصوصيات ژنتيکی، بيو شيميايی و بيماريزايی کاملا متفاوتند. به منظور افتراق اين دو انگل از يکديگر و تعيين فراوانی نسبی هر کدام از آنها، اين بررسی، روی ساکنان مناطق روستايی اهواز و حميديه صورت گرفت.

روش کار: اين بررسی به روی نمونه مدفوع 782 نفر با دو روش مستقيم و فرمالين اثر صورت گرفت. همچنين 21 نمونه آلوده به انتامبا هيستوليتيکا/ انتامبا ديسپار با موفقيت در محيط کشت رابينسون تکثير داده شد و پس از استخراج DNA با روش فنل- کلروفرم، نمونه ها با روش PCR-RFLP و با استفاده از آنزيم HinfI تعيين هويت شد.

نتايج: 75.1% از افراد مورد بررسی، حداقل به يکی از انگل های روده ای آلوده بودند. بالاترين ميزان آلودگی مربوط به انتامبا کلی (51.9%) و کمترين ميزان، مربوط به دی انتامبا فراژيليس (0.76%) بود. 65 نفر (8.3%) به انتامبا هيستوليتيکا/ انتامبا ديسپار آلوده بودند. نتايج PCR-RFLP روی 21 نمونه و مقايسه اين نمونه ها با نمونه های استاندارد نشان داد که 19 (90.48%) نمونه انتامبا ديسپار، 1 نمونه (4.76%) انتامبا هيستوليتيکا و 1 نمونه آلودگی توام با هر دو انگل بود.

نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که اکثر موارد آلودگی به کيست های انتامبا هيستوليتيکا/ انتامبا ديسپار در منطقه مورد بررسی، مربوط به انتامبا ديسپار می باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتامبا هسیتولیتیکا،انتامبا دیسپار،اهواز

عنوان انگلیسی Differential diagnosis of Entamoeba histolytica from Entamoeba dispar and a study on the intestinal parasites in rural areas of Ahwaz and Hamidieh
چکیده انگلیسی مقاله Backgroun and Aim: Differential diagnosis of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar is important in clinical and epidemiological studies. The two organisms are morphologically identical but they differ in their genetics, biochemistry, and pathogenicity. The present study was carried out with the aim of distinguishing the two species and determining the prevalence of each organism in the rural areas of Ahwaz and Hamidieh.
Material and Methods: A total of 782 stool specimens were randomly collected and examined by formalin-ether concentration and direct methods. Twenty-one isolates of E. histolytica/ E. dispar were successfully cultured on Robinson's medium. DNA was extracted by the phenol/chloroform method and identified by PCR-RFLP after digestion with HinfI.
Results: Over 75% of the individuals were infected with at least one of the intestinal parasites. Entamoeba coli infection rates were very high (51.9%) among the population, while only 0.76% of individuals were positive for Dientamoeba fragilis. Sixty-five individual (8/3%) were infected with E. histolytica /E. dispar. The PCR-RFLP showed that 19 samples (90.48%) were positive for E. dispar; one sample (4.76%) was positive for E. histolytica and another sample (4.76%) showed mixed infection.
Conclusion: These findings show that the nonpathogenic E. dispar is predominant in Ahwaz and Hamidieh rural area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ahwaz

نویسندگان مقاله 48402---48403---

نشانی اینترنتی http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-190&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات