۱۳۸۵/۴/۱۰، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۴۹-۵۶

عنوان فارسی ميزان شيوع گونه های يرسينيا در گوشت قرمز و مرغ عرضه شده در جنوب تهران
چکیده فارسی مقاله

زمينه و هدف: يرسينيا يک عامل مهم در ايجاد بيماری های منتقل شونده از آب و غذا است که باعث گاستروآنتريت انسانی می شود. هدف از اين مطالعه ارزيابی گوشت و مرغ عرضه شده در جنوب تهران به يرسينيا آنتروکلی تيکا می باشد.

روش کار: از دی ماه 1381 لغايت تير ماه 1382، 250 نمونه شامل 158 نمونه گوشت و 92 نمونه مرغ از قصابی ها و مرغ فروشی های مناطق تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری و از نظر آلودگی به يرسينيا مورد بررسی قرار گرفتند. روش جداسازی براساس غنی سازی اوليه در بافر فسفات به مدت 3 هفته در يخچال (سرماگذاری در 4+ درجه سانتی گراد) و سپس استفاده از KOH به عنوان غنی سازی ثانويه و کشت بر روی محيط CIN آگار انجام گرديد.

نتايج: در اين مطالعه 44.4% نمونه های گوشت قرمز و مرغ به يرسينيا آلوده بودند. شيوع يرسينيا در گوشت 29.1% و در مرغ 70.7% تعيين شد. براساس واکنش های بيوشيميايی از 155 سوش يرسينيا جدا شده، 53 سوش (34.2%) به عنوان يرسينيا آنتروکلی تيکا، 47 سوش (30.3%) به عنوان يرسينيا اينترمديا، 42 سوش (27%) به عنوان يرسينيا فردريکسنی و 1 سوش (0.6%) به عنوان يرسينيا کريستنسنی شناسايی شدند. بيوتايپينگ يرسينيا انتروکلی تيکاسبب شناسايی 51 سوش (39.7%) به بيوتايپ 1A، 13 سوش (26.4%) به بيوتايپ 1B، 1 سوش (1.8%) به بيوتايپ 2، 3 سوش (5.7%) به بيوتايپ 3 و 1 سوش (1.8%) به بيوتايپ 4 گرديد. 14 سوش (26.4%) غير قابل طبقه بندی بودند.

نتيجه گيری: يافته های ما نشان می دهد فراوانی آلودگی بالای گوشت و مرغ به يرسينيا در انتقال بيماری های اين باکتری از مراکز توزيع کننده به انسان پر اهميت می باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله یرسینیا،گوشت قرمز،مرغ،بیوتایپ

عنوان انگلیسی Prevalence of Yersinia spp. in red meat and chicken marketed in southern Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Yersinia is an important water- and food-borne bacterium causing gastroenteritis in humans.
Material and Methods: From December 2002 to July 2003, a total of 250 samples -including 158 meat samples and 92 chicken samples- were taken from butcheries and poultry shops operating under the supervision of Tehran University of Medical Sciences. We used a two-step enrichment procedure: phosphate buffer saline was used as primary enrichment within 3 weeks in refrigerator (cold enrichment). Then we applied KOH treatment as secondary enrichment and performed cultures on CIN agar.
Results: In this study, 44.4% of all samples showed Yersinia contamination. The prevalence of Yersinia was 29.1% in meat and 70.7% in poultry. Of the 155 Yersinia isolates, 53 (34.2%) were identified as Y. enterocolitica, 47(30.3%) as Y. intermedia, 42 (27%) as Y. fredriksenii and one (0,6%) as Y. kristensenii. Biotyping of Y. enterocolitica showed that 51 strains (39.7%) corresponded to biotype 1A, 13 strains (24.6%) to biotype 1B, one (1.8%) to biotype 2, three (5,7%) to biotype 3 and one (1.8%) to biotype 4. Fourteen strains (26.4%) could not be classified.
Conclusion: The high prevalence rates in meat and poultry implies that these products could be widely contaminated with Yersinia, thus serving as important vehicles for transmission to humans.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Yersinia,Red meat,Chicken,Biotype

نویسندگان مقاله 48412---48413---48414---48415---48416---

نشانی اینترنتی http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-192&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات