۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱-۶

عنوان فارسی ارزيابی روش‌شناسی مطالعات تجربی منتشر شده در مجله علمی- پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در مدت۱۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۷۸)ه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: استفاده از مطالعات تجربی در دامپزشکی در دهه‌های اخير توسعه قابل توجهی يافته است. نظر به لزوم رعايت ضوابط اجرای اين مطالعات، توجه جدی به طراحی مناسب و گزارش دقيق آن‌ها نيز اهميت ويژ‌ای دارد.
روش کار: کيفيت مقالات مستخرج از مطالعات تجربی و کارآزمايی‌های بالينی منتشر شده در مجله‌ی دانشکده‌ دامپزشکی دانشگاه تهران در مدت 10 سال (1387-1378) در قالب اين پژوهش ارزيابی گرديد. مقالات بر اساس چک ليست به دقت مورد بررسی قرار گرفتند.
نتايج: از 738 مقاله، 289 مقاله مبتنی بر مطالعات تجربی بوده است. در 42/93 % از مقالات به حجم نمونه اشاره شده بود. در 36% مقالات به نوع طراحی، در 8/66% مقالات به نوع مطالعه در عنوان، در 4/1% مطالعات به کور سازی، در 6/33% مقالات به تصادفی سازی، در 9/96 % مقالات به معيارهای ورود، در 1/2% مقالات به رعايت اصول اخلاقی و در 5/76% مقالات به نوع تجزيه و تحليل آماری اشاره شده بود. 9/60% مطالعات دارای گروه شاهد بودند. به طور متوسط در هر مقاله 58/5(06/5±) متغير مورد مطالعه قرار گرفته بود. بيشترين حيوانات مورد مطالعه نشخوار کنندگان (7/27%) و ميانگين تعداد نويسندگان 37/3 نفر(34/1±) بودند.
نتيجه‌گيری: در مجموع، اگرچه طراحی و شيوه‌ گزارش مطالعات تجربی مندرج در مجله‌ روند رو به بهبودی را نشان می‌داد. پيشنهاد می‌گردد از يک دستورالعمل استاندارد به منظور بهبود کيفيت اين مطالعات و تدوين مقالات استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش شناسی،ارزیابی،مطالعات تجربی،تهران،دامپزشکی

عنوان انگلیسی Evaluation of Published Articles in the Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran between 2000 and 2009
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: Designing and application of experimental studies in veterinary medicine have been given paid more attention in recent years. This review aimed to evaluate the methodological quality of all published articles in Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran between 2000 and 2009.
Methods: Evaluation studies with experimental designs were identified by reviewing titles and abstracts. Two reviewers coded reporting quality of articles.
Results: Of the 738 total published articles, 289 (39.16%) articles had experimental designs. Sample size was reported in 93.4% of studies, only 36% of studies explained their study design clearly and randomization was reported only in 33.6%. The ethical approval was mentioned in only two percent. Seventy six percent studies had comparison group.
Conclusion: The quality of reporting of experimental studies in the Journal of the Faculty of Veterinary Medicine was not generally acceptable. Therefore it is felt that authors should consider more necessary criteria for standard publication in veterinary journals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Methodology,Evaluation,Experimental Study,Journal,Veterinary Medicine,Tehran

نویسندگان مقاله 7967---7968---7969---7970---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-55&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات