۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۵-۲۲

عنوان فارسی نقطه تغيير در توزيع پواسون و کاربرد آن در داده‌‌های مرگ و مير خام کشور ايران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: مرگ و مير يکی از وقايع مهم حياتی است که تغيير آن از مکانی به مکان ديگر يا از زمانی به زمان ديگر روی الگوهای سلامت تاثير می‌گذارد. هدف از مطالعه حاضر تعيين مکان و زمان تغيير الگوهای مرگ و مير کشور در طی سال های 88-1350 با استفاده از روش نقطه تغيير به عنوان يک روش آماری است.

روش کار: در اين مطالعه با فرض مدل پواسون برای متغير پاسخ  (تعداد مرگ و مير در سال)، در نظر گرفته شد که قبل و بعد از نقطه تغيير  دارای توزيع پواسون به ترتيب با ميانگين‌های و  باشد. از روش‌های مختلفی برای برآورد نقطه تغيير در داده‌های واقعی مرگ و مير با فرض مدل پواسون استفاده شد.

 نتايج: با تحليل داده‌های مرگ و مير با دو روش شبيه سازی و کار بر روی داده‌های واقعی نتايج نشان داد که نقطه تغيير داده‌های
مرگ و مير کشوری در سال 1372 رخ داده و با نتيجه مرکز آمار ايران همخوانی داشته هر چند که نتيجه مرکز آمار جنبه توصيفی داشته است.

نتيجه‌گيری: نتايج نشان داد که تغييرات الگوی مرگ ومير در کشور ايران طی سال‌های مورد مطالعه معنی‌دار بوده که بيانگر توسعه شاخص‌های بهداشتی در کشور و کاهش مرگ و مير بوده است.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله نقطه تغییر،نسبت درستنمایی،شاخص مرگ و میر،پواسون،وقایع حیاتی

عنوان انگلیسی Change- Point in Poisson Distribution with Application in Iranian Mortality Data
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Changing the pattern of mortality gives important perspective of health determinants. The aim of this study is to detect location and time of mortality pattern change in country using statistical change point method during 1971-2009 Years.
Methods: We assume for years before and after 0 k , t y has a Poisson distribution with means 0 l and 1 l , respectively. We used several methods for estimation change point in real data by assume Poisson model.
Results: Using two simulated and real data analysis showed that the change point has been occurred in year 1993 and this confirmed by all methods.
Conclusion: Our findings have shown that the change pattern of mortality trend in Iran is related to improvement of health indicators and decreasing mortality rate in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Change Point,Poisson,Mortality Index,Likelihood Ratio,Vital Statistics

نویسندگان مقاله 7973---7974---7975---7976---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-57&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات