۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۲۳-۳۱

عنوان فارسی بررسی ميزان آگاهی و نگرش افراد HIV+در مقايسه با افراد دارای سابقه رفتار پرخطر در استان گلستان و رابطه آن با مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی در سال ۱۳۸۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: HIV هم اکنون به تنهايی بزرگ‌ترين ويروس کشنده عفونی است و افراد آلوده به HIV منبع آلودگی برای ديگران بر شمرده می‌شوند که پرخطرترين گروه ابتلا به ايدز معتادان تزريقی و دارندگان رفتار پرخطر جنسی می‌باشند. ارتقاء ميزان آگاهی و نگرش اين افراد يکی از اولويت‌های برنامه پيشگيری و مبارزه با ايدز است. اين مطالعه با هدف تعيين سطح آگاهی و نگرش افراد HIV+ در مقايسه با افراد دارای سابقه رفتار پرخطر در استان گلستان و رابطه آن با مشخصه‌های اقتصادی،اجتماعی انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه مقطعی که بر روی 54 فرد HIV+ و 134 فرد دارای سابقه رفتار پرخطر استان گلستان انجام گرفت. نمونه‌های HIV مثبت بوسيله نمونه‌گيری و افراد پرخطر بوسيله نمونه‌گيری سيستماتيک انتخاب شدند.
نتايج: نتايج پژوهش داد که افراد اچ.آی.وی منفی در مقايسه با اج.آی.وی مثبت‌ها از سطح تحصيلات بالاتری برخوردار بودند (0/034 P=). ميزان بيکاری نزد افراد اچ.آی.وی مثبت بيشتر (001/0 P<) و از سطح درآمد پايين‌تر بود (037/0 P=). افراد HIV+ و افراد دارای سابقه رفتار پرخطر در مورد بيماری ايدز آگاهی متوسط و نگرش نا مطلوبی داشتند. سطح نگرش بيماران HIV+ پايين‌تر از افراد دارای سابقه رفتار پرخطر بود (05/0=P). نتيجه‌گيری: با توجه به سطح آگاهی متوسط و نگرش نامطلوب لزوم توجه مسئولين به آموزش‌های مداوم ومستمر در قالب برنامه‌ريزی مدون ضروری می‌باشد. سطح اقتصادی، اجتماعی پايين اين افراد صرفنظر از تقدم يا تاخر اين عوامل، به عنوان فاکتورهای زمينه‌ای تشديد کننده عوارض فردی و اجتماعی ايدز بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی،نگرش،HIV،رفتار پرخطر

عنوان انگلیسی Attitudes and Knowledge of HIV Positive Persons and High Risk Behaviors Groups in Golestan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The epidemic of HIV has been become worldwide. Infected people with HIV which are most intravenous drug users (IDUs) and/or people who have unsafe sex are important source of transmission of infection to other persons in a community. Since there is little known about the knowledge and attitudes of HIV positives about HIV in Iran, therefore we decided to measure the level of knowledge and attitudes of this group in Golestan province in compare with individuals with risky behavior.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 54 HIV+ persons and 134 people with high risk behavior individuals in 2007 year. Results: Our study showed that HIV- (High risk group) cases had higher education level (P=0.034). Rate of jobless was higher in HIV+ persons (P<0.001). HIV+ cases had lower income (P=0.037). Both groups had moderate knowledge and poor attitude on HIV/AIDS. Level of attitude in HIV+ positive persons was lower than high risk group (P=0.05).
Conclusion: It is concluded that these susceptible persons and also infected individuals with HIV regardless of their socio-economic levels need more continuous education in structured programs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge,Attitude,HIV,High risk behavior

نویسندگان مقاله 7977---7978---7979---7980---7981---7982---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-58&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات