۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۳۲-۳۷

عنوان فارسی بررسی دلزدگی زناشويی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان و ناباروری بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه دلزدگی زناشويی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان و ناباروری بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستانی امام خمينی (ره) صورت گرفته است.

روش کار: جامعه آماری اين پژوهش کليه زوجين بارور و ناباروری که به درمانگاه‌های زنان و ناباروری بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستانی امام خمينی (ره) در سال 1388 مراجعه کرده بودند. گروه نمونه شامل 120 نفر (60 زن بارور، 60 زن نابارور) بود که با استفاده از شيوه نمونه گيری تصادفی سيستماتيک انتخاب شدند. نمونه‌های مورد مطالعه پرسشنامه دلزدگی زناشويی و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی را تکميل کردند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

نتايج: نتايج بدست آمده نشان داد ميزان دلزدگی زناشويی زنان نابارور از زنان بارور بيشتر بوده است (001/0>=P) همچنين ميزان دلزدگی زناشويی در زنان نابارور با تحصيلات دانشگاهی بيشتر از زنان نابارور بدون تحصيلات دانشگاهی بود (002/P=0).

نتيجه‌گيری: در درمان و بررسی مشکلات زوجين نابارور، در نظرداشتن دلزدگی زناشويی به عنوان يک عامل زمينه‌ای مؤثر در درمان ناباروری در سيستم مراقبت‌های اوليه بهداشتی مورد تأکيد و توصيه است.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله باروری،ناباروری،دلزدگی زناشویی،زنان

عنوان انگلیسی Couple Burnout among Fertilized and Unfertilized Women Referred to Valieasr Reproductive Center, Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: The rate of burnout may be high in unfertilized women, since there is little known about it, we designed a study to compare "couple burnout" between fertilized and unfertilized women in Tehran, Iran.
Methods: All (60 women) referred unfertilized women to reproductive center of Imam Khomeini teaching hospital were included in our study during 2009 year. By systematic random sampling we recruited 60 unfertilized women as control group. Couple Burnout’s specific questionnaire was filled up by participants.
Results: Unfertilized women experienced higher levels of couple burnout compared to fertilized cases (P<0.001). Furthermore unfertilized women with higher education showed an elevated rate of couple burnout than women with lower educational status (P=0.002).
Conclusion: In management of unfertilized families, "couple burnout" is an important underlying factor that should be considered in infertility treatment in primary health care system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fertility,Infertility,Couple Burnout,Women

نویسندگان مقاله 7983---7984---7985---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-59&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات