۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۳۸-۴۳

عنوان فارسی بررسی وضعيت امنيت غذايی خانوار و مصرف مواد غذايی دانش‌آموزان دبيرستانی شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: ناامنی غذايی می‌تواند پيشساز مشکلات تکاملی، سلامتی و تغذيه‌ای باشد، از اين رو پايش امنيت غذايی و بررسی عوامل مرتبط با آن در هر جامعه، ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت امنيت غذايی خانوار و مصرف مواد غذايی دانش‌آموزان دبيرستانی شهر اصفهان طراحی و اجرا شد.

روش‌کار: مطالعه حاضر به صورت تحليلی مقطعی در پاييز 1387 روي580 دانش‌آموز سنين14 تا 17 سال از 40 دبيرستان شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه‌ها به روش سيستماتيک خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسـش نامه‌های امنيت غذايی USDA و بسامد خوراک به ترتيب از طريق مصاحبه با مادران و دانش‌آموزان تکميل شد.

نتايج: در بررسی حاضر شيوع ناامنی غذايی خانوار براساس پرسش نامه امنيت غذايی USDA برابر با 6/36% بود (40/0-33/0=CI%95). ناامنی غذايی خانوار ارتباط آماری مستقيمی با دفعات مصرف نان، ماکارونی، سيب زمينی، حبوبات و تخم مرغ در ماه، در دانش آموزان    داشت (05/0>P). همچنين ارتباط آماری معکوسی بين ناامنی غذايی و دفعات مصرف برنج، گوشت قرمز، سوسيس و کالباس و همبرگر،   مرغ، ماهی، سبزيجات سبز، سبزيجات ريشه‌ای و غده‌ای (رنگی)، ميوه‌های جاليزی، موز و آناناس و نارگيل و انبه، سيب و پرتقال، شير و  ماست مشاهده گرديد (05/0>P).

نتيجه‌گيری: يافته‌های مطالعه حاضر نشان دهنده شيوع بالای ناامنی غذايی در بين خانوارهای شهر اصفهان است. همچنين دانش‌آموزانی که در خانوارهای دچار ناامنی غذايی زندگی می‌کردند، مواد غذايی ارزان قيمت حاوی چگالی بالای انرژی را بيشتر مصرف می‌کردند. طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای به منظور بهبود کيفيت غذای مصرفی خانوارها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله امنیت غذایی،مصرف مواد غذایی،دانش آموزان،اصفهان

عنوان انگلیسی Household Food Security Status and Food Consumption among High School Students in Esfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Food security (access to safe, nutritious, affordable food) is one of the important determinants of health status in human life. Since monitoring and assessing of associated factors to food security are essential for health planning, this study has tried to determine household food security status and food consumption amongst high school student families in Esfahan, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted in autumn 2008 on 580 high school 14-17y students of Esfahan, Iran using a systematic cluster sampling. Food security and food frequency questionnaire were completed by interviewing mothers and students.
Results: The prevalence of household food insecurity was estimated as 36.6% (95%CI: 33-40%). Household food insecurity was positively associated with frequency of some food group intakes among students, including bread; macaroni; potato; legume; and eggs (P<0.05). In addition, negative associations were observed between food insecurity and frequency of other food group intakes including rice, red meat, sausage and hamburger, poultry, fish, green vegetables, root and bulb(colored) vegetables, melons, banana, pineapple, coconut, mango, apple, orange, milk, and yogurt (P<0.05).
Conclusion: The results of this study indicate that food insecurity is prevalent among (students) households in Esfahan. In addition, students living in food-insecure households more frequently consumed cheap foods containing high energy per kilogram. Therefore, appropriate nutritional programs should be designed to improve the quality of household food consumption.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Food security,Food consumption,Students,Esfahan,Iran

نویسندگان مقاله 7986---7987---7988---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-60&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات