۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۴۴-۵۰

عنوان فارسی ميزان نياز و تقاضای درمان ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۲ ساله شهرستان آباده      
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: برنامه‌ريزی برای درمان ارتودنسی به آگاهی از ميزان نياز به درمان ارتدنسی درجامعه نياز دارد. همچنين بدليل تقاضای زياد جهت درمان‌های ارتدنسی اولويت‌بندی آن‌ها ضروری می‌باشد. هدف اين مطالعه برآورد ميزان نياز و تقاضا برای درمان ارتودنسی در دانش‌آموزان 12 ساله شهرستان آباده است.

روش کار: شاخص IOTN  در417 دانش‌آموز 12 ساله از مدارس آباده براساس معيارهای AC و DHC توسط دندانپزشک و بر اساس شاخص AC توسط دانش آموزان و والدين آنها تعيين شد و سپس ميزان تقاضای دانش آموزان و والدين آن‌ها برای درمان ارتودنسي  بررسی گرديد. جهت آناليز داده‌ها از ضريب همبستگی spearman's استفاده شد.

نتايج: 3/22 درصد از دانش‌آموزان12 ساله طبق شاخص DHC در گروه "بی‌نياز به درمان"، 5/29% در گروه " حد واسط" و 2/48% در گروه " نيازمند به درمان " قرار گرفتند. هنگام ارزيابی بيماران با شاخص ACتوسط دندانپزشک، اين درصدها به ترتيب 9/61%،29% و1/9% بود. در ارزيابی والدين و دانش‌آموزان طبق معيارAC ، به ترتيب 6/8% و 7/7% در گروه نيازمند قطعی به درمان قرار گرفتند. تقاضای دانشآموزان و والدين آن‌ها برای درمان به ترتيب6/40%و9/44 % بود.

نتيجه‌گيری: نياز به درمان ارتودنسی بر اساس معيار DHC در آباده نسبت به مطالعات ديگر بالا است. معيار DHC، رابطه کمی با ميزان تقاضای درمان دانش‌آموزان دارد. ولی معيار  ACرابطه بالايی با ميزان تقاضای بيماران به درمان دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله نیاز به درمان ارتودنسی،IOTN،تقاضای درمان ارتودنسی

عنوان انگلیسی Evaluation the Need and Demand of Orthodontic Treatment in 12 Years Old School Students in Abade, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Orthodontic treatment need and demand in 12-year-olds in Abadeh city has not previously been analysed in relation to geographic origin. The purpose of this study was to assess the12 year old students need and demand for orthodontic treatment.
Methods: Four hundred seventeen 12-year-old students was selected from public and private schools in Abade (Fars province, Iran). All the students were examined according to the AC and DHC component of Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) by a trained dentist. Students' and parents' perceived needs were also assessed using AC component and their demand for orthodontic treatment was asked through a questionair .
Results: Twenty two percent of the students were in "no need of treatment" group when assessed by DHC component, 29.5 % were in "average need" and 48.2% were in "definite need" group. When assessed by AC score, these percents were 61.9%, 29%, and 9.1%. Parents and students percieved need for definite orthodontic treatment according to AC score was 8.6% and 7.7%, respectively. The students and their parents’ demand for treatment were 40.6% and 44.9%, respectively.
Conclusion: Orthodontic treatment need in Abade is higher in comparison with other reports according to DHC. DHC is not correlated with orthodontic treatment demand of 12 years old students, but AC had a strong relationship with treatment demand.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Index of orthodontic treatment need,IOTN,Orthodontic demand

نویسندگان مقاله 7989---7990---7991---7992---7993---7994---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-62&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات