۱۳۹۰/۳/۱۱، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۵۱-۵۹

عنوان فارسی بررسی دريافت غذايی مبتلايان به ضايعه نخاعی بر اساس جنس، متغيرهای وابسته به ضايعه و چاقی در مرکز تحقيقات ترميم ضايعات مغزی و نخاعی تهران
چکیده فارسی مقاله مقـدمه و اهداف: عليرغم افزايش خطر چاقی و بيماری‌های قلبی در افراد با ضايعه نخاعی، ارزيابی کامل از دريافت غذايی که اثرات متغيرهای وابسته به ضايعه را در اين بيماران بررسی کند تاکنون صورت نگرفته است. هدف از اين مطالعه، ارزيابی دريافت غذايی بيماران با ضايعه نخاعی بر اساس جنس، متغيرهای وابسته به ضايعه و چاقی است.

روش کـار: در اين مطالعه مقطعی، 162 بيمار با ضايعه نخاعی و ميانگين سنی 69/0±17/34 سال شرکت نمودند. دريافت غذايی بيماران توسط پرسشنامه بسامد خوراک نيمه کمی بررسی شد. تفاوت دريافت رژيمی و متغيرهای آنتروپومتريک بر اساس ويژگی‌های ضايعه با آزمون t مستقل ارزيابی شد.

نتايج: مردان در مقايسه با زنان دريافت کالری و کربوهيدرات بيشتری داشتند (001/0>P). افراد با ضايعه غير کامل MUFA بيشتر مصرف می‌کردند (03/0=P). بيماران مسن‌تر دريافت انرژی تام، چربی اشباع، MUFA،کلسترول (01/0>P) و (05/0>P) کمتری داشتند. بيماران با مدت ابتلا بيشتر، انرژی تام، کربوهيدرات (01/0>P)، چربی تام و MUFA (05/0>P) کمتری مصرف می‌کردند. بر اساس تقسيم‌بندی جديد، 5/60% بيماران اين مطالعه مبتلا به اضافه وزن و يا چاقی بودند. 1/33% از مردان و 4/48% از زنان دارای چاقی مرکزی بودند. بيماران پاراپلژيک BMI بيشتری از بيماران تتراپلژيک داشتند (009/0=P).

نتيـجه‌گيری: تعادل دريافت درشت مغذی‌ها به سمت مصرف بيشتر چربی اشباع و دريافت کمتر کربوهيدرات پيچيده و پروتئين تغيير يافته است. در بيماران مسن‌تر و با ضايعه طولانی مدت تمايل به داشتن رژيم سالم بيشتر است.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضایعه نخاعی،دریافت غذایی،متغیرهای آنتروپومتریک

عنوان انگلیسی Dietary Intake in People with Spinal Cord Injury Based on Sex, Obesity and Injury Related Variable in Brain and Spinal Injury Repair Research Center
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Despite an increased risk of obesity and CHD in people with spinal cord injury (SCI), there is little known about the dietary intake in this group, therefore the aim of this study was to examine nutrient intake and body mass index (BMI) in the spinal cord injury (SCI) population according to level of injury and related variables.
Methods: In this cross-sectional study, 162 patients with spinal cord injury participated from Brain and Spinal Injury Repair research Center, Tehran, Iran. Dietary intakes were assessed by means of a semi quantitative food frequency questionnaire.
Results: The mean age of study population was 34.1±0.6 years. Total energy and carbohydrate intake were higher in men than women (P<0.001). Incomplete injured consumed more MUFA (P=0.03). The elderly were consumed less total calorie, saturated fat, MUFA, cholesterol (P<0.01) and PUFA (P<0.05). Injured patients with longer times had lower total calorie, carbohydrate (P<0.01), total fat and MUFA intake (P<0.05). Based on new classification 60.5% were at the risk of obesity or obese. Central obesity was seen in 33.1%of man and 48.4% of women. BMI of the paraplegia group was greater than that of the tetraplegia group (P= 0.009).
Conclusion: Macronutrients balance is moved towards higher saturated fat intake and less complex carbohydrates and protein intake in SCI patient’s .The elderly and patients who had lived with SCI longer time tended to maintain healthier diets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spinal cord injury,Dietary intake,Anthropometric variables

نویسندگان مقاله 7995---7996---7997---7998---7999---8000---8001---8002---8003---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-61&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات