۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱-۸

عنوان فارسی سرطانها و مبارزه با آنها
چکیده فارسی مقاله نگرش همه گير شناختی سرطانها سنگ اصلی برنامه های مبارزه با اين بيماريها را تشکيل داده و برای تعيين اهداف, پايش پيشرفت و ارزشيابی نتايج بدست آمده از مبارزه ضروری می باشد. سرطان يک نام عمومی برای تعدادی از بيماريها می باشد که از نظر عليتی, سيرطبيعی و پيآمد با يکديگر تفاوت داشته و به همين لحاظ برنامه های مبارزه متفاوتی را ايجاب می کنند. پيشگيری مرحله اول به معنای جلوگيری از ايجاد سرطان درحال حاضر برای تعدادی از سرطانها از جمله سرطانهای ريه - معده - کبد و دهانه رحم از راه مبارزه با مصرف سيگار, جلوگيری از عفونت های ميکروبی ( هليکوباکترپيلوری) و ويروسی ( هپاتيتc و پاپيلومای انسانی HPV) امکان پذير می باشد. پيشگيری مرحله دوم به معنای تشخيص زودرس برای سرطان پستان (راديوگرافی پستان ماموگرام) سرطان دهانه رحم (آزمون پاپ ) سرطان پروستات (معاينه انگشتی و آزمون PSA ) سرطانهای روده بزرگ و مقعد (کولونوسکوپی و سيگموئيدوسکوپی) و ملانومای پوستی (معاينه بالينی پوست) عملی می باشد. علاوه بر تشخيص زودرس , درمانهای مناسب و قاطع نيز جزو پيشگيری مرحله دوم به حساب می آيند. درحال حاضر مجموعه ای از داروهای بسيار موثر بر ضد سرطان پستان (تاموکسيفن و هرسپتين) و سرطانهای روده بزرگ (آواستين) به بازار آمده اند و گروه بزرگ ديگری نيز در راه می باشند. پيشگيری مرحله سوم به معنای بازتوانی و مراقبتهای جنبی و حمايتی از بيماران سرطانی و خانواده آنها می باشد که از قسمتهای ضروری برنامه های مبارزه با سرطانها بوده و معمولاً نيز ناديده گرفته می شوند. سرطان يک بيماری خانوادگی است و زمانی که در يک فرد تشخيص داده می شود تمامی خانواده و زندگی خانوادگی او را تحت تاثير قرار می دهد. آموزش بهداشت و حمايت اجتماعی از بيماران و خانواده آنها بخش اصلی پيشگيری مرحله سوم را دربرمی گيرد که می بايد بصورت آگاهانه در برنامه های مبارزه با سرطان ملحوظ گردد. پيشگيری مرحله سوم نه تنها درنهای مناسب برای کاهش درد و عوارض جنبی درمانی, بلکه آموزش و حمايت برای تغذيه مناسب و ارتقاء کيفيت زندگی بيمار و خانواده او را نيز دربرمی گيرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بدخيم،سرطان،پیشگیری

عنوان انگلیسی Cancers and Prevention strategies
چکیده انگلیسی مقاله Epidemiological studies of cancer is the corner stone of cancer control plans and necessary for setting goals, monitoring the progress, and evaluating the results of control efforts. Cancer is a generic name for a number of diseases that have different etiology, natural history, and outcome. Thus, control activities for each cancer is different and requires varied approaches. Primary prevention, i.e., controlling the initiation of cancers is now possible for a number of cancers including lung, stomach, liver, and cervix by controlling the use of tobacco, and infections with Helicobacter pylori, Hepatitis C, and Human papilloma viruses. Secondary prevention, i.e., early detection is mostly effective for the cancers of the breast (mammography), cervix (Pap test), prostate (digital rectal exam and PSA testing), colon and rectum (Colon- and Sigmoidscopy), and melanoma of the skin (clinical examination of the skin). Effective treatment is now possible for a large number of cancers with arrays of new medications such as Tamoxifen and Herceptin for breast cancer, Avastin for Colorectal and other cancers, and so on. Tertiary prevention, i.e., rehabilitation and hospice care is a necessary part of cancer control that is generally neglected. Cancer is a familial disease and when it struck, it affects the whole family. Health education and social support for the patients and their families is an integral part of cancer control activities and must be present in any effective cancer control program. Tertiary prevention not only includes proper palliative care, but also education and support for proper nutrition and improvement of the quality of life for the patient and the family.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Malignancy,Cancer,Prevention

نویسندگان مقاله 8073---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-199&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات