۱۳۸۴/۹/۱۰، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۹-۱۶

عنوان فارسی طراحی و روش نمونه‌گيری مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها و کارکنان بهداشتی در خصوص تغذيه و ريزمغذيها در استانهای پايلوت برنامه
چکیده فارسی مقاله زمينه و اهداف : رشد و توسعه همه جانبه هر کشوری در سايه پرورش نسلی سالم و پويا محقق می‌گردد. بخش مهمی از اين امر از طريق بهبود شرايط تغذيه‌ای جامعه امکان پذير خواهد شد. هر چند بيشترين سهم درآمد خانوارها به تأمين مواد غذايی اختصاص می‌يابد ولی متأسفانه مشکلات تغذيه‌ای همچنان در کشور قابل مشاهده است. اين امر نشانگر آن است که برنامه غذايی بيشتر تابعی است از آموزش و آگاهی تغذيه تا رشد توليد و مصرف مواد غذايی. اين مطالعه به منظور ارزيابی وضعيت آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها و نيز کارکنـان سطوح مختلف بهداشتی درباره مسائل تغذيه و ريزمغذی‌ها در سال 1383 در استان‌های بوشهر، گلستان و سيستان و بلوچستان طراحی و اجرا شد تا نتايج آن بتواند دفتر بهبود تغذيه جامعه را در راستای طراحی و اجرای مداخلات مؤثر جهت ارتقاء سلامت تغذيه‌ای خانوارها ياری نمايد.
روش بررسی : جهت نمونه‌گيری در سطح خانوارها، از روش نمونه‌گيری خوشه‌ای يک‌ مرحله‌ای با خوشه‌های هم اندازه استفاده گرديد. روش نمونه‌گيری در سطح کارکنان هر استان نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای بود. تعداد نمونه در هر طبقه بر حسب چگالی جامعه آماری هر يک از رده‌های کارکنان محاسبه شد. در مجموع 2304 خانوار در قالب خوشه‌های 12 نفری و 360 نفر از کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های مورد نياز از طريق پرسشنامه‌ای ساختار يافته و با انجام مصاحبه پرسشگران جمع‌آوری شد. در سطح کارکنان بهداشتی رده‌های پزشک و کارشناس، جمع‌آوری داده‌ها براساس پرسشنامه‌ای خودايفاء صورت پذيرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش نمونه‌گیری،روش‌شناسی،آگاهی،نگرش،عملکرد،تغذیه،ریزمغذی

عنوان انگلیسی Knowledge, Attitude and practice of households and health care staff towards nutrition and micronutrients (NUT-KAP) in provinces under the pilot study on flour fortification with Iron: study design and sampling method
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives:To compare three different methods of signal detection applied to the Adverse Drug Reactions registered in the Iranian Pharmacovigilance database from 1998 to 2005. Materials and Methods:All Adverse Drug Reactions (ADRs) reported to Iranian Pharmacovigilance Center from March 1998 through January 2005, were included in the analysis. The data were analyzed based on three different signal detection methods including Reporting Odds Ratios (PRRs), Bayesian Propagation Neural Network (BCPNN) and Reporting Odds Ratios (RORs). Signals detected by each method were categorized based on the number of reports per drug-adverse event combination, severity of the event and labeled or unlabeled ADRs. The methods applied to signal detection were then compared in recognizing different types of adverse events.
Results: A total of 6353 cases of ADR reports, describing 11130 reactions, were reported to Iranian Pharmacovigilance Center (IPC) during the study period. The dataset involved 4975 drug-event combinations, which were assessed for detecting signals. The counts of drug-event combinations was 1, 2 and 3 or more for 3470, 727 and 779 combinations, respectively. There were 500 drug items responsible for 468 reaction terms in the database. According to PRR and 95% Confidence Interval, there were 2838, 872 and 488 drug-event combinations known as a signal for the pairs with the reporting frequency of ³1, ³2 and ³3 reports, respectively. The signals detected with the criteria of PRR³2, c2³4 were 2930, 872 and 480 for the pairs with the same reporting frequencies. Estimates of RORs and the 95% Confidence Interval showed that 2722, 862 and 481 drug-event combinations were detected to be signal for the pairs with the reporting frequency of ³1, ³2 and ³3 reports, respectively, while measuring IC and IC-2SD detected 1120, 378 and 235 cases for the same reporting frequencies. There were 234 signals detected by all three methods.
Conclusion: Despite the similarities between data mining methodologies for signal detection, there are differences in the numbers of signals detected by each method. The study findings suggest that quantitative signal detection methods should be added to the routine Pharmacovigilance activities in Iran and the trends for quantitative measures over time should be monitored.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sampling,Methodology,Knowledge,Attitude,Practice,Nutrition,Micronutrients

نویسندگان مقاله 8074---8075---8076---8077---8078---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-200&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات